របាំបុរាណខ្មែរ

ថ្នាក់ទី៥ វិញ្ញាសារាំវង់

វង់ភ្លេង ជា ថ្នាក់ មត្តេយ្យ សិក្សា ថ្នាក់ លេខ ៥ និង បន្ត រហូត ដល់ ថ្នាក់ ទី ១២។ ថ្នាក់ ក្រុម តន្ត្រី ថ្នាក់ ទី ៥ ប្រើប្រាស់ វីយូឡុង វីយូឡាស សេឡូស និង បាស ទ្វេ ដង ត្រង់ ដើម្បី បន្ត ការ អប់រំ តន្ត្រី បឋម សិក្សា របស់ សិស្ស ។

សិស្សថ្នាក់មត្តេយ្យដែលចុះឈ្មោះចូលរៀនថ្នាក់តន្ត្រីនឹងរៀន៖

 • មូលដ្ឋានគ្រឹះនៃឧបករណ៍របស់ពួកគេ
 • របៀប សម្តែង ជា បុគ្គល ម្នាក់ និង ជា ផ្នែក មួយ នៃ សភា
 • របៀប បង្កើន ជំនាញ អាន តន្ត្រី របស់ ពួកគេ

សិស្សានុសិស្ស ក៏ នឹង ត្រូវ ប្រឈម នឹង ការ ពង្រឹងសមត្ថភាព និង ចំណេះដឹង របស់ ខ្លួន ឲ្យ កាន់តែ ប្រសើរ ឡើង ផងដែរ ៖

 • ស្តាប់
 • កិច្ចសហការ
 • ការងារឯករាជ្យ
 • ច្នៃប្រឌិត

កាលវិភាគ និងការរំពឹងទុករបស់តន្ត្រីមានដូចជា៖

 • មេរៀន ក្រុម តូច ម្តង ក្នុង វដ្ត ប្រាំមួយ ថ្ងៃ នីមួយៗ
 • ថ្នាក់ក្រុមធំ ២ដង ក្នុងរង្វង់ ៦ថ្ងៃនីមួយៗ
 • ការប្រគុំតន្ត្រីរួមគ្នាទាំង ៣ នៅទូទាំងឆ្នាំសិក្សា ជាធម្មតានៅពេលល្ងាច
 • ទម្លាប់ ហាត់ ប្រាណ ដ៏ រឹង មាំ នៅ ផ្ទះ ដែល ចាំបាច់ សម្រាប់ ការ រៀន សូត្រ របស់ សិស្ស

ទំនាក់ទំនងមកយើងខ្ញុំ

៥. ស្រណោះផ្ការីក៖ Jase Ginkel, jase.ginkel@minnetonkaschools.org កម្ពស់ Scenic: MaryBeth Huttlin, marybeth.huttlin@minnetonkaschools.org Excelsior និង Minnewashta: លោក Lissa Thomas lissa.thomas@minnetonkaschools.org Deephaven & Groveland: ស៊ូហ្សាន ហ្វេឡែន suzanne.feland@minnetonkaschools.org

សិស្សក្រុមតន្ត្រីកំពុងលេង

FAQs