ការចុះឈ្មោះ

Minnetonka ខ្ពស់សាលារៀនផ្តល់នូវសម្បូរសិក្សានៅទូទាំងទាំងអស់របស់យើដ្ឋាននិងហត្ថលេខាកម្មវិធីគ្នាដែលបានផ្តល់នូផ្ទាផ្លូវទៅជោគជ័យសម្រាប់សិស្ស។ អ្នកអាចមើលឃើញទាំងអស់របស់យើងពិតណាស់ផ្តល់ជូនដោយចុចនៅលើនេះប្រធានក្រុមចូល(ពិតណាស់កាតាឡុក)ប៊ូតុងខាងក្រោម។

ប្រធានក្រុមចូល(ពិតណាស់កាតាឡុក)

ប្រុងប្រយ័ត្នពិតណាស់ផែនការគឺកណ្តាលដើម្បីភាពជោគជ័យនិងការ ការប្រឹក្សាការិយាល័យនិងសាលារៀនប្រឹក្សា មានសំខាន់ធនធាននៅក្នុងដំណើរនេះ។

ចុះបញ្ជីរត់ពីទី ២៦ ខែកុម្ភៈ-៨ ខែមីនាឆ្នាំ ២០២១។

ព្រឹត្តិការណ៍និងព័ត៌មានសម័យ

ពីត៌ webinars និងសិស្សអតីតកម្មាដើម្បីទម្លាក់នៅក្នុងសំណួ&សម័យនិងនិម្មិតបើកចំហផ្ទះបាយ,មានវិធីជាច្រើនដើម្បីរៀនបន្ថែមអំពី Minnetonka ខ្ពស់របស់សាលាហត្ថលេខាកម្មវិធី! 

ជាក់លាក់លម្អិតដើម្បីចូលរួមគ្នានិម្មិតឱកាសនឹងត្រូវបានផ្ញើនៅក្នុង MHS នារបស់ទាន់សម័យនៅក្នុងសប្តាហ៍មុនព្រឹត្តិការណ៍។

អ្នកក៏អាចរកឃើញតំណភ្ជាប់ដើម្បីបង្កាការចុះឈ្មោះទម្រង់និង Google ជួបការចូលរួមកូដនៅក្នុងប្រតិទិនតារាងខាងក្រោម,ដែលនឹងត្រូវបានធ្វើបច្ចុប្បន្នតំណភ្ជាប់ដែលមាន។ សូមចំណាំថាទ្រង់ទ្រាយនៃព្រឹត្តិការណ៍ទាំងនេះគឺជាប្រធានបទដើម្បីផ្លាស់ប្តូរ។ ស្នាក់នៅប្រគុំដើម្បីការ MHS នារបស់ទាន់សម័យសម្រាប់សម័យប្រចាំសប្តាហ៍អំពីការចុះឈ្មោះព្រឹត្តិការណ៍។

ទាញយកប្រតិទិននៃព្រឹត្តិការណ៍
លបរិច្ឆេទ ពេលវេលា ព្រឹត្តិការណ៍ឈ្មោះ
ខែមករា ២១,២០២១ ម៉ោង ៦ ល្ងាច

សង្កា: នៈ ព័ត៌មាន

សូម ចុះឈ្មោះនៅទីនេះ សម្រាប់សេចក្តីណែនាំនៈ។ បន្ទាប់ពីការចុះឈ្មោះ,អ្នកនឹងទទួលបញ្ជាអ៊ីម៉ែលដែលមានព័ត៌មានពីការចូលង្កា។

ខែកុម្ភៈ ១,២០២១ សង្ការំ ១១ មហាវិទ្យាល័ស្វែងរកកម្មវិធីជាមួយនឹងទីប្រឹក្សាភីម្យ៉ាង
ខែកុម្ភៈ ២,ឆ្នាំ ២០២១ ម៉ោង ៦ ល្ងាច សង្កា៖៨ ថ្នាក់សូមស្វាគ
ខែកុម្ភៈ ២,ឆ្នាំ ២០២១

សង្កា៖៨ ថ្នាក់ពន្លិចព័ត៌មាន

ខែកុម្ភៈ ៣,២០២១ ១២ សង្កា: Tonka លើបណ្តាញ ព័ត៌មាន
ខែកុម្ភៈ ៩,២០២១ ៧៖៥៥ ព្រឹក Google ជួប: សន្ទុះ និម្មិតសំណួ&មួយជាមួយសិស្ស
ខែកុម្ភៈ ៩,២០២១ ម៉ោង ៦ ល្ងាច

សង្កា: នៈ ព័ត៌មាន

សូម ចុះឈ្មោះនៅទីនេះ សម្រាប់សេចក្តីណែនាំនៈ។ បន្ទាប់ពីការចុះឈ្មោះ,អ្នកនឹងទទួលបញ្ជាអ៊ីម៉ែលដែលមានព័ត៌មានពីការចូលង្កា។

ខែកុម្ភៈ ១០,២០២១ ម៉ោង ៦ ល្ងាច សង្កា: សន្ទុះ ឪពុកម្តាយព័ត៌មានសម័យសំណួ&មួយ
ខែកុម្ភៈ ១១,២០២១ TBD សង្កា៖និម្មិតកម្មវិធីសម្រាប់បច្ចុប្បន្ន ៩-១១ ថ្នាក់ក្រុមគ្រួសារ
ខែកុម្ភៈ ១១,២០២១ ៥៖៣០-៨៖០០ ល្ងាច សង្កា៖ពិសោធ Minnetonka,និម្មិតមួយឱកាសដើម្បីស្វែងរក MHS ឱ! (រំ ៨-១១)
ខែកុម្ភៈ ១២,២០២១ ៧៖៥៥ ព្រឹក Google ជួប: Minnetonka ស្រាវជ្រាវ និម្មិតបើកចំហផ្ទះ
ខែកុម្ភៈ ១៦,២០២១ ១២ Google ជួប: Tonka លើបណ្តាញ និម្មិតបើកចំហផ្ទះ

សូម ចុះឈ្មោះនៅទីនេះ សម្រាប់ការ Tonka បណ្តាញនិម្មិតបើកចំហផ្ទះ។
ខែកុម្ភៈ ១៦,២០២១ ២៖៤៥ យប់ Google ជួប: Tonka លើបណ្តាញ និម្មិតបើកចំហផ្ទះ

សូម ចុះឈ្មោះនៅទីនេះ សម្រាប់ការ Tonka បណ្តាញនិម្មិតបើកចំហផ្ទះ។
ខែកុម្ភៈ ១៦,២០២១ ម៉ោង ៦ ល្ងាច Google ជួប: ពន្លិច ឪពុកម្តាយព័ត៌មានសម័យសំណួ&មួយ
ខែកុម្ភៈ ១៧,២០២១ ម៉ោង ៦ ល្ងាច សង្កា: រំ ព័ត៌មានកិច្ចប្រជុំ
ខែកុម្ភៈ ១៨,២០២១ ១២ សង្កា: ពន្លិច ព័ត៌មាន
ខែកុម្ភៈ ១៨,២០២១ ម៉ោង ៦ ល្ងាច សង្កា: Tonka លើបណ្តាញ ព័ត៌មាន
ខែកុម្ភៈ ១៨,២០២១ សង្កា:  Minnetonka ស្រាវជ្រាវ សិស្សនិងអតីតនិស្សិន្ទះសំណួ&មួយ
ខែកុម្ភៈ ១៩,២០២១ ៧៖៥៥ ព្រឹក Google ជួប: Minnetonka ស្រាវជ្រាវ និម្មិតបើកចំហផ្ទះ
ខែកុម្ភៈ ១៩,២០២១ ១២ Google ជួប: រំ ក្នុងសំណួ&មួយ

ខែកុម្ភៈ ២៣,២០២១

៧៖៥៥ ព្រឹក Google ជួប: សន្ទុះ និម្មិតសំណួ&មួយជាមួយសិស្ស
ខែកុម្ភៈ ២៤,២០២១ ៥ ល្ងាច Google ជួប: Tonka លើបណ្តាញ និម្មិតបើកចំហផ្ទះ

ខែកុម្ភៈ ២៥,២០២១

១២

Google ជួប: នៈ ក្នុងសំណួ&មួយ

និស្សិត៖អាមេរិកចូលរួមសម្រាប់មួយទស្សនៈធ្លាក់ចុះ-នៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍។ Google ជួបការកូដ៖មានៈ

ខែកុម្ភៈ ២៦,២០២១ ៧៖៥៥ ព្រឹក Google ជួប: Minnetonka ស្រាវជ្រាវ និម្មិតបើកចំហផ្ទះ
ខែមិនា ២,២០២១ ម៉ោង ៦ ល្ងាច

សង្កា: នៈ សាលាក្រុង

សូម ចុះឈ្មោះនៅទីនេះ សម្រាប់ទស្សនៈក្រុងសាលានៅលើខែមីនា ២,ឆ្នាំ ២០២១៦៖០០ ល្ងាច CST។ បន្ទាប់ពីការចុះឈ្មោះ,អ្នកនឹងទទួលបញ្ជាអ៊ីម៉ែលដែលមានព័ត៌មានពីការចូលង្កា។

ខែមីនា ៣,២០២១ ៧៖៥៥ ព្រឹក Google ជួប: រំ និស្សិតព័ត៌មានកិច្ចប្រជុំ
ខែមីនា ៤,២០២១ ៤-៨ យប់ ឪពុកម្តាយ/គ្រូបង្រៀនសន្និ
ខែមីនា ៥,២០២១ ៩ ព្រឹក-ម៉ោង ៣ រសៀ ឪពុកម្តាយ/គ្រូបង្រៀនសន្និ

 

សកម្មភាពសិស្ស

ជាញឹកញាប់បានសួរចុះបញ្ជីសំណួរ