ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ

ឪពុកម្តាយ

អំពី MMW PTO របស់ អ្នក

សាលាមធ្យម Minnetonka West PTO លើកកម្ពស់ និងបង្កើនការរៀនសូត្រ សុខុមាលភាព និងវប្បធម៌ដល់សិស្ស MMW តាមរយៈកម្មវិធី ការច្នៃប្រឌិត និងធនធានស្ម័គ្រចិត្ត។ យើង ផ្តល់ នូវ សហគមន៍ សង្គម មួយ សម្រាប់ រូបកាយ សិស្ស និង ក្រុម គ្រួសារ របស់ ពួកគេ ។ លើសពីនេះទៀត យើងគាំទ្រគំនិតផ្តួចផ្តើមសប្បុរសធម៌ និងសេវាកម្ម។

មាតាបិតា / អាណាព្យាបាលសិស្សទាំងអស់ដែលចូលរួម MMW ព្រមទាំងសមាជិកគ្រប់ថ្នាក់ទាំងអស់ គឺជាសមាជិកនៃអង្គការនេះ។

មមវ