ប្រព័ន្ធផ្សព្វ

ឪពុកម្តាយ

អំពីរបស់អ្នក MMW PTO

ការ Minnetonka មជ្ឈិមសាលាខាងលិច PTO ជំរុញនិង enriches ការអប់រំ,ថាមពលនិងវប្បធម៌យល់ដឹងនៃការ MMW សិស្សតាមរយៈកម្មវិធីច្នៃប្រឌិតនិងស្ម័គ្រចិត្តធនធាន។ យើងផ្តល់នូវការសង្គមសហគមន៍សម្រាប់និស្សិតនិងគ្រួសាររបស់ពួកគេ។ លើសពីនេះទៀត,យើងគាំទ្រសប្បុរសនិងសេវាកម្មផ្តួចផ្តើម។

ទាំងអស់ឪពុកម្តាយ/អាណាព្យាបាលនៃសិស្សបានចូលរួ MMW ព្រមទាំងសមាជិក,ជាសមាជិកនៃអង្គការនេះ។

mmw