ការទាក់ទងជាមួយគណៈកម្មាការសាលា

ក្នុង នាម ជា តំណាង ជាប់ ឆ្នោត របស់ អ្នក សមាជិក ក្រុម ប្រឹក្សាភិបាល សាលា ស្វាគមន៍ សំណួរ និង ការ សន្ទនា ដែល ទាក់ ទង ទៅ នឹង ការ គ្រប់ គ្រង ស្រុក ។ សមាជិក ក្រុម ប្រឹក្សាភិបាល ចូល រួម យ៉ាង សកម្ម ក្នុង តំបន់ ជា ច្រើន ទូទាំង សហគមន៍ ចូល រួម កិច្ច ប្រជុំ ក្រុម ប្រឹក្សា យោបល់ បម្រើ ការ នៅ គណៈកម្មាធិការ និង ចូល រួម កិច្ច ប្រជុំ និង ព្រឹត្តិ ការណ៍ សាលា និង សហគមន៍ ។ សមាជិក ក្រុម ប្រឹក្សាភិបាល ស្វាគមន៍ ការ អញ្ជើញ ទៅ ព្រឹត្តិការណ៍ របស់ អ្នក ហើយ នឹង ខិតខំ ចូល រួម ។

មាន ឱកាស ជា ផ្លូវ ការ និង ក្រៅ ផ្លូវ ការ ដើម្បី ទាក់ ទង ជាមួយ ក្រុម ប្រឹក្សាភិបាល សាលា ទាំង មូល ព្រម ទាំង ជាមួយ សមាជិក ក្រុម ប្រឹក្សាភិបាល នីមួយ ៗ ផង ដែរ ។

  • Let's Talk: ប្រើ ទម្រង់ Let's Talk ដើម្បី ដាក់ ជូន សំណួរ, មតិយោបល់, យោបល់, កង្វល់ ឬ ការ សរសើរ.
  • Email: ប្រសិនបើអ្នកចង់ទំនាក់ទំនងជាមួយ Board ទាំងមូល សូមអ៊ីម៉ែល៖ schoolboard@minnetonkaschools.org។ សមាជិក ក្រុម ប្រឹក្សាភិបាល ទាំងអស់ និង អ្នក គ្រប់ គ្រង នឹង ទទួល បាន ការ ឆ្លើយ តប របស់ អ្នក ប្រធាន ក្រុម ប្រឹក្សាភិបាល ឬ អនុ ប្រធាន ឆ្លើយ តប ទៅ នឹង អ៊ីម៉ែល ជំនួស ឲ្យ ក្រុម ប្រឹក្សាភិបាល ។ ប្រសិន បើ អ្នក ចង់ ទាក់ ទង សមាជិក ក្រុម ប្រឹក្សាភិបាល នីមួយ ៗ អាសយដ្ឋាន អ៊ីម៉ែល ត្រូវ បាន បោះ ពុម្ព ផ្សាយ នៅ លើ ទំព័រ ផ្ទះ របស់ ក្រុម ប្រឹក្សាភិបាល សាលា
  • ទូរស័ព្ទ៖ សម្រាប់ ប្រធាន បទ ដែល ស្មុគស្មាញ ឬ រំជួល ចិត្ត ជាង នេះ ការ ហៅ ទូរស័ព្ទ ឬ ការ ប្រជុំ ប្រទល់ មុខ អាច មាន ប្រសិទ្ធិ ភាព បំផុត ។ លេខ ទូរស័ព្ទ សមាជិក ក្រុម ប្រឹក្សាភិបាល ត្រូវ បាន បោះ ពុម្ព ផ្សាយ នៅ លើ ទំព័រ ផ្ទះ របស់ ក្រុម ប្រឹក្សាភិបាល សាលា
  • កិច្ចប្រជុំផ្ទាល់៖ អ្នក បោះ ឆ្នោត ដែល ចង់ ជួប ជាមួយ សមាជិក ក្រុម ប្រឹក្សាភិបាល សាលា នីមួយ ៗ អាច រៀប ចំ ធ្វើ ដូច្នេះ ដោយ ទាក់ ទង សមាជិក ម្នាក់ ៗ ។
  • កិច្ចប្រជុំសាធារណៈ៖ គណៈ ប្រឹក្សាភិបាល ជួប គ្នា យ៉ាង ហោច ណាស់ ប្រចាំ ខែ ដើម្បី ធ្វើ អាជីវកម្ម និង ផ្តល់ ឱកាស សំរាប់ ការ បញ្ចូល សាធារណៈ ។ នេះ ជា ជម្រើស ផ្សេង គ្នា សម្រាប់ ការ ប្រជុំ សាធារណៈ ៖

ស្វែង​យល់​បន្ថែម

អ្នកគ្រប់គ្រងនៅក្នុងឃុំ សង្កាត់ មានមោទនភាពយ៉ាងខ្លាំងចំពោះសិស្ស មាតាបិតា និងសមាជិកសហគមន៍។


អ្នកណាទាក់ទង

គណៈកម្មាធិការសាលាប្រគល់សិទ្ធិគ្រប់គ្រង និងគ្រប់គ្រងឃុំ សង្កាត់ដល់គណៈបញ្ជាការ។

  • បញ្ហា ថ្នាក់ រៀន គួរ តែ ត្រូវ បាន ណែ នាំ ជា មុន ទៅ គ្រូ ថ្នាក់ រៀន ។
  • បញ្ហា សាលា ដំបូង គួរ តែ ត្រូវ បាន ណែ នាំ ទៅ កាន់ នាយក សាលា ។
  • បញ្ហា ស្រុក គួរ តែ ត្រូវ បាន ណែ នាំ ទៅ កាន់ អ្នក គ្រប់ គ្រង ដែល ទទួល ខុស ត្រូវ ចំពោះ កម្ម វិធី ឬ សេវា ដែល ពាក់ ព័ន្ធ ។
  • បញ្ហាប្រតិបត្តិការ ឬការគ្រប់គ្រង ត្រូវ បាន ណែ នាំ យ៉ាង ល្អ បំផុត ទៅ កាន់ បុគ្គលិក សាលា ឬ បុគ្គលិក មជ្ឈមណ្ឌល សេវា ស្រុក ដែល នៅ ជិត ផ្នែក ដែល មាន ការ ព្រួយ បារម្ភ បំផុត ។

ប្រសិន បើ កម្រិត ទី មួយ នៃ ការ ទាក់ ទង មិន បាន ដោះ ស្រាយ បញ្ហា នេះ អ្នក គ្រប់ គ្រង ភ្លាម ៗ នាយក ឬ អ្នក គ្រប់ គ្រង គួរ តែ ជា ការ ទាក់ ទង បន្ទាប់ ។