ការ ដោះ ស្រាយ ជំងឺ មហារីក

Tonka Strong & Tackle Cancer 2023

អរគុណដែលបានគាំទ្រ Tackle Cancer 2023! ដោយ មាន ជំនួយ និង ភាព សប្បុរស របស់ អ្នក យើង អាច រៃ អង្គាស ប្រាក់ ជិត $ 10,000 សម្រាប់ មូលនិធិ ស្រាវជ្រាវ ជំងឺ មហារីក រ៉េនឌី សាវើ និង មូលនិធិ សហគមន៍ ។ រួមជាមួយនឹងបាល់ទាត់ Minnetonka យើងប្រមូលប្រាក់ជាង ២៣០០០ដុល្លារនៅរដូវកាលនេះ!

ជំងឺមហារីកពោះវៀន 2023
ការ ដោះ ស្រាយ បដា មហារីក
និស្សិត-រដ្ឋាភិបាល

ព័ត៌មានទាក់ទង

Becky Johnson
rebecca.johnson2@minnetonkaschools.org