ទំនាក់ទំនង

2023-24 Groveland PTO គណៈគ្រប់គ្រងប្រតិបត្តិ

តួនាទី

ឈ្មោះ

ព័ត៌មានទាក់ទង
សហប្រធាន Jolae Maly
Jenny Zechmeister
 Presidents@grovelandpto.org 
សហប្រធាន ជេនីហ្វឺ ប្រ៊ីក
Sammi Gervais
  Vicepresidents@grovelandpto.org 
អតីតកាល សហប្រធាន Jacey Siedband
Robyn Bass
Pastpresidents@grovelandpto.org 
លេខាធិការ Emily Chhun Secretary@grovelandpto.org

ហិរញ្ញិក

Jess Kurth Treasurer@grovelandpto.org
ជំនួយការ ហិរញ្ញិក សារ៉ា អែនឌើរសិន Treasurer@grovelandpto.org
ទំនាក់ទំនង Jen Kuhlmann Communications@grovelandpto.org
ក្មេង ៗ នៅ ក្នុង ថ្នាក់ រៀន