ទំនាក់ទំន

២០២០-២១ Groveland PTO ប្រតិបត្តិក្រុមប្រឹក្សាភិ

តួនាទី

ឈ្មោះ

ទាក់ទងព័ត៌មាន
សហប្រធាន

Lee គោ

Feic០០០៦@umn។edu
សហប្រធាន Maggie Brindley maggie@grethenhouse។com
សហអនុប្រធាន Jolae ម៉ាលី  
សហអនុប្រធាន

ហ្វី Beaubout

 
អតីតសហប្រធាន

Cassie Benowitz

 
អតីតសហប្រធាន

កែ Baumel

 
លេខាធិការ

សារ៉ា Nagel

 

ហិរញ្ញិក

Erin Wendorf  
ជំនួយការហិរញ្ញិក
 
Jenny Zechmeister