ទំនាក់ទំនង

2024-25 Groveland PTO គណៈគ្រប់គ្រងប្រតិបត្តិ

តួនាទី

ឈ្មោះ

ព័ត៌មានទាក់ទង

ប្រធាន

Jennifer Briggs, Sammi Gervais

 Presidents@grovelandpto.org 

អនុប្រធាន

Maria Arundel, Jamie Masur

  Vicepresidents@grovelandpto.org 

ហិរញ្ញិក

សារ៉ា អែនឌើរសិន

Treasurer@grovelandpto.org

ជំនួយការ ហិរញ្ញិក

ជេននី ដាវីស

Treasurer@grovelandpto.org

លេខាធិការ

Emily Chhun

Secretary@grovelandpto.org

សហ-ទំនាក់ទំនង

Briana Anders, Emily Anthony

Communications@grovelandpto.org

ប្រធានអតីត

Jolae Maly, Jenny Zechmeister

Pastpresidents@grovelandpto.org 

ក្មេង ៗ នៅ ក្នុង ថ្នាក់ រៀន