២០២០-២១ ប្រឹក្សាភិបាលគោលដៅ

ការ Minnetonka សាលារៀនប្រឹក្សាភិបាលមានចក្ខុវិស័យសម្រាប់ពិភពលោក-ថ្នាក់,កុមារផ្តោសើរ។ ការប្រឹក្សាភិបាលបានប្តេជ្ញាដើម្បីធានាឧត្តមភាពនៅក្នុងសិស្សសមិទ្ធិផលនិងការទទួលខុសខុសត្រូវនៃស្រុកធនធាន។

រៀងរាល់ឆ្នាំក្រុមប្រឹក្សាជាក់លាក់គោលដៅដើម្បីធានារយៈពេលយូរអប់រំល្អប្រសើរសម្រាប់ស្រុក។ ខាងក្រោមប្រឹក្សាភិបាលគោលដៅត្រូវបានអនុម័តសម្រាប់ការ ២០២០-២១ ឆ្នាំសិក្សា: