2023-24 គោលដៅក្រុមប្រឹក្សាភិបាល

ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលសាលា Minnetonka មានចក្ខុវិស័យសម្រាប់ភាពល្អប្រសើររបស់ពិភពលោក ផ្ដោតលើកុមារ។ គណៈកម្មាធិកា ប្តេជ្ញា ចិត្ត ក្នុង គោលដៅ គាំទ្រ ដល់ ការ ស្វែងរក សិស្ស និស្សិត ទាំងអស់ ក្នុង កម្រិត ខ្ពស់បំផុត នៃ សមិទ្ធផល សិក្សា និង ផ្ទាល់ខ្លួន របស់ ពួកគេ ។ យើង បាន ឧទ្ទិស ដល់ ភាព ល្អ ប្រសើរ ក្នុង ការ អប់រំ និង ការ ផ្តោត លើ ធនធាន ទៅ លើ សិស្ស ។

ជា រៀង រាល់ ឆ្នាំ គណៈ ប្រឹក្សាភិបាល សាលា បាន បង្កើត គោល ដៅ ប្រចាំ ឆ្នាំ ដែល អាច ធ្វើ សកម្ម ភាព បាន សម្រាប់ រដ្ឋ បាល ដែល ស្រប ទៅ នឹង ទស្សនៈ និង ទិស ដៅ ដែល យើង ចង់ ដឹក នាំ ស្រុក របស់ យើង ។ គោលដៅ ទាំង នេះ អាច នឹង ក្លាយ ជា កិច្ច ខិតខំ ប្រឹងប្រែង ជា ច្រើន ឆ្នាំ ហើយ នឹង ធានា ការ បន្ត នូវ កេរដំណែល នៃ ភាព ល្អ ប្រសើរ និង ជោគ ជ័យ ក្នុង ការ អប់រំ រយៈ ពេល វែង ។ ពួក គេ នឹង រៀប ចំ វគ្គ មួយ សម្រាប់ កម្លាំង បន្ត ។ ដូច ដែល បាន បក ស្រាយ នៅ ក្នុង សេចក្តី និមិត្ត របស់ គណៈ ប្រឹក្សាភិបាល សម្រាប់ ឯក សារ អនាគត " ប្រសិន បើ អនាគត របស់ យើង គឺ ប្រសើរ ជាង អតីត កាល របស់ យើង យើង ត្រូវ តែ មាន ភាព ក្លា ហាន ក្នុង ការ បណ្តេញ ចេញ នូវ អ្វី ដែល លែង បម្រើ យើង ទៀត សូម ឱប ក្រសោប នូវ អ្វី ដែល តម្រូវ ឲ្យ មាន សម្រាប់ អនាគត និង តស៊ូ មតិ សម្រាប់ អ្វី ដែល ល្អ បំផុត សម្រាប់ កូនៗ សហគមន៍ របស់ យើង និង ប្រទេស របស់ យើង ។ ការ ធ្វើ ដំណើរ បែប នេះ នឹង តម្រូវ ឲ្យ មាន ភាព ងាយ ស្រួល ក្នុង ការ ផ្លាស់ ប្តូរ ការ យក ហានិភ័យ ដែល បាន ជូន ដំណឹង និង តាម ដាន យ៉ាង ម៉ត់ចត់ នូវ ការ រីក ចម្រើន ប្រឆាំង នឹង គោល ដៅ ដែល បាន បក ស្រាយ យ៉ាង ច្បាស់ ។ "

គោលដៅក្រុមប្រឹក្សាភិបាលដូចខាងក្រោមត្រូវបានអនុម័តសម្រាប់បំពេញបែបបទរដ្ឋបាលនៅឆ្នាំ ២០២៣-២៤ ឆ្នាំសិក្សា២០២៣-២៤៖