សន្តិសុខ

Never leave an iPad unattended. When not in your personal possession, the iPad should be in a secure environment. Unattended iPads will be collected and stored in the school’s main office.

Do not lend your iPad to another person. Each iPad is assigned to an individual and the responsibility for the care of the iPad solely rests with that individual.

An Apple ID is required for setup of an iPad. Each iPad has a unique identification number and at no time should the numbers or labels be modified or removed. Students should enable the Find My iPad feature to help track the iPad. Students should add a passcode to their iPad to help secure their personal information on the iPad.

រូបថតសិស្ស iPad

នៅក្នុងផ្នែកនេះ

បច្ចេកវិទ្យាធនធាន

បើកតំណខាងក្រោមដើម្បីមើលការណែនាំសម្រាប់សិស្សនិងឪពុកម្តាយនៅលើបច្ចេកវិទ្យាឧបករណ៍ប្រើសម្រាប់អ៊ីមែលរៀននៅក្នុង Minnetonka។

មើលបច្ចេកវិទ្យាការណែនាំ

ទំនាក់ទំនងយើង

ដាក់ស្នើសំណួរនិងមតិលើបណ្តាញនិងទទួលការឆ្លើយតបនៅក្នុងមួយថ្ងៃធ្វើការតាមរយៈគ្រួសារបច្ចេកវិទ្យា Helpdesk។

គ្រួសារ Helpdesk