ប្រតិទិន ព្រឹត្តិការណ៍

2023-24 PTO CALENDAR & FAMILY EVENTS

តោះសើចសប្បាយៗ! សូម មើល ខាង ក្រោម សម្រាប់ ព្រឹត្តិការណ៍ គ្រួសារ ដ៏ អស្ចារ្យ មួយ ចំនួន ដែល ឧបត្ថម្ភ ដោយ PTO នៅ សាលា បឋម សិក្សា Clear Springs ។

 • ២៦ សីហា 
  • ចិញ្ចៀនពេជ្រ Mixer 10:00 – 11:30
  • ជម្រះ ទីធ្លា លេង Springs
 • ៣០ សីហា 
  • ផ្ទះ បើក ចំហ ពី ក្រោយ ទៅ សាលា
   (A-L) 3:00-3:45
   (M-Z) 3:45-4:30
 • ថ្ងៃទី១៤ ខែកញ្ញា
  • វគ្គសិក្សាពេលយប់ & Volunteer Fair - RSK = 5:30, K = 6:00, 2nd = 6:40, 4th = 7:20
 • កញ្ញា ២១ កញ្ញា
  • វគ្គសិក្សាពេលយប់ & Volunteer Fair - 1st = 6:00, 3rd = 6:40, 5th = 7:20
 • កញ្ញា ២៦ កញ្ញា          
  • ថ្ងៃរូបភាព Tonka Gym
 • កញ្ញា ២៧ កញ្ញា
  ការពិនិត្យសំលេង និងចក្ខុវិស័យ 9:00–3:00
 • កញ្ញា ២៧ កញ្ញា
  • កិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាភិបាល PTO 9:00
 • ២ តុលា
  • សប្តាហ៍វាយតម្លៃរបស់ឃុំ
 • ៣ តុលា
  • Apex Pep Rally SE Gym ម៉ោង 2:00pm
 • ៩ តុលា
  • អ្នក បើក បរ រថ យន្ត ក្រុង អបអរ សប្ដាហ៍
 • ថ្ងៃទី១២ ខែតុលា
  • វគ្គសិក្សាឧបសគ្គ Apex
 • ២៥ តុលា
  • កិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាភិបាល PTO 9:00
 • ៣១ តុលា
  • ហែក្បួន Halloween 1:45 playground បទ
 • ៧ វិច្ឆិកា
  • រូបភាព Retake Day Tonka Gym
 • ថ្ងៃទី ១២ វិច្ឆិកា
  • សៀវភៅ Fair Setup - Tonka Gym
 • ១៣-១៧ វិច្ឆិកា
  • ពិព័រណ៌សៀវភៅ 9:00 – 3:00 Tonka Gym
 • ថ្ងៃទី ១៥ វិច្ឆិកា
  • កិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាភិបាល PTO 9:00
 • ថ្ងៃទី ១៨ វិច្ឆិកា
  • Pancake Breakfast 7:30 – 10:30, Cafeteria
 • ៣០ វិច្ឆិកា
  • រាត្រីសេវាកម្មគ្រួសារ 6:30-8:00 Cafeteria
 • ៥ ធ្នូ
  • ព័ត៍មានបែប Kindergarten Info Night 6:00 SE Gym (In-person)
 • ៧ ធ្នូ
  • ព័ត៍មានបែប Kindergarten Info Night 6:00 SE Gym (និម្មិត)
 • December18-20
  • បុណ្យ ភ្ជុំបិណ្ឌ សម្រាប់ បុគ្គលិក
 • ខែធ្នូ20
  • កិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាភិបាល PTO 9:00   
 • ខែមករា24
  • កិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាភិបាល PTO 9:00
 • ២១ កុម្ភៈ 
  • កិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាភិបាល PTO 9:00
 • ២៣ កុម្ភៈ
  • គណបក្ស លី 6:30-8:00
 • ៤-៨ មីនា
  • សប្តាហ៍វប្បធម៌ពិភពលោក
 • ៦ មីនា 
  • Rehearsal for Talent Show - SE Gym 5:00 – 8:00
 • ៨ មីនា 
  • ទេពកោសល្យ Show SE Gym 7:00 - 9:00
 • ១៨-២២ មីនា
  • សប្តាហ៍វាយតម្លៃបុគ្គលិក
 • ២០ មីនា
  • កិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាភិបាល PTO 9:00
 • ១៦ មេសា
  • Family Service Night 6:30 – 8:00 Cafeteria
 • ២៤ មេសា
  • កិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាភិបាល PTO 9:00
 • ២៦ មេសា
 • ៧ ឧសភា 
  • Kindergarten Visits & Practice Bus Ride
   10:00-10:45 & 2:00-2:45
 • ១៣-ឧសភា-១៧ ឧសភា
  • ពិព័រណ៌សៀវភៅ 9:00 - 3:00
 • ថ្ងៃទី ២២ ឧសភា
  • កិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាភិបាល PTO 9:00
 • ៤ មិថុនា 
  • ព្រីង ហ្វលីង 5:30-7:30
 • ៧ មិថុនា
  • ថ្ងៃចុងក្រោយនៃសាលារៀន
សាលា បឋម សិក្សា បឋមសិក្សា ព្រែក ព្រីង