ដើមស្វា


Curt Carpenter

Clear Springs Elementary: A terrific place to learn and grow.

Dear Clear Springs Families,

Together, children, staff and parents make Clear Springs an outstanding place to teach and learn. Our goal is to help each child realize his or her full potential. With your support, we can do it!

Open communication is an important factor in reaching this goal. If you have a question, comment or concern about school, please call your child’s teacher or me. We’re always happy to hear from you.

Please take time to view our parent guide. We hope it will answer many of your questions about daily life at Clear Springs.

Thank you for entrusting your child to Clear Springs School!

Curt Carpenter, Principal

Learn More


ទាក់ទង

Curt Carpenter
Principal
curt.carpenter@minnetonkaschools.org
952-401-6953

ដាក់ស្នើសំណួរនិងមតិលើបណ្តាញនិងទទួលការឆ្លើយតបនៅក្នុងមួយថ្ងៃធ្វើការតាមរយៈចូរនិយាយ។

ចូរនិយាយ