បន្ទាប់ពីសាលា

យើងផ្តល់ជូននូវកម្មវិធីសិក្សា ចម្រាញ់ និងកំសាន្តជាច្រើនប្រភេទសម្រាប់សិស្សនៅខាងក្រៅសាលា។ កម្មវិធីត្រូវបានផ្តល់ជូនតាមរយៈកម្មវិធីអប់រំសហគមន៍ Minnetonka

ថ្នាក់គំរូរួមមាន៖

  • សិល្បៈ
  • យ៉ូហ្គា
  • ល្ខោនបាសាក់
  • ចត្រង្គ
  • ហ្គោល
  • លីគ LEGO
  • តន្ត្រី
  • ការបង្រៀន

សម្រាប់ បញ្ជី ពេញលេញ នៃ ថ្នាក់ រៀន និង ដើម្បី ចុះ ឈ្មោះ សូម ទស្សនា គេហទំព័រ អប់រំ សហគមន៍ មីនីតូនកា

អ្នករុករកញញឹម