ទំនាក់ទំន

២០២០-២១ ទេសភាពកម្ពស់ PTA កប្រតិបត្តិក្រុមប្រឹក្សាភិ

តួនាទី ឈ្មោះ អ៊ីម៉ែល
ប្រធាន

មី Grady

Presidentshepta@gmail។com
អនុប្រធាន

Patti Wolter

Presidentshepta@gmail។com
អនុប្រធាន

Mollie Harig

Shevolunteer@gmail។com
អនុប្រធាន

Pollina Lipnik

Shevolunteer@gmail។com
ហិរញ្ញិក

អង្គការ Imbu

Treasureshepta@gmail។com
ហិរញ្ញិកជ្រើសរើស

Eric Cepek

Treasureshepta@gmail។com

លេខាធិការ

یوسف ជូ

secretaryshepta@gmail។com