ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលប្រតិបត្តិ PTA

ក្មេង ៗ នៅ ក្នុង ថ្នាក់ រៀន

2022-23 Scenic Height PTA Executive Board

តួនាទី ឈ្មោះ អ៊ីម៉ែល
ប្រធាន

Gena Howard

PresidentSHEPTA@gmail.com
អនុប្រធាន/
អ្នកសម្របសម្រួលស្ម័គ្រចិត្ត

Heba Rasheed

SHEvolunteer@gmail.com
អនុប្រធាន/
អ្នកសម្របសម្រួលស្ម័គ្រចិត្ត

ហៃយ៉ាន វ៉ាង

SHEvolunteer@gmail.com
ហិរញ្ញិក

Jennie Przybilla

TreasureSHEPTA@gmail.com
ហិរញ្ញិក Elect

Chastyn Bailey

TreasureSHEPTA@gmail.com
លេខាធិការ

តូរី ប្រូហ្គាន

secretarySHEPTA@gmail.com