បន្ទាប់ពីសាលារៀនកម្មវិធី

យើងផ្តល់ជូនភាពខុសគ្នានៃការសិក្សា,ចម្រាញ់និងកម្សាន្តកម្មវិធីសម្រាប់សិស្សនិស្សិតក្រៅសាលាថ្ងៃ។ កម្មវិធីផ្តល់ជូនតាមរយៈការ Minnetonka សហគមន៍អប់រំ កម្មវិធី។

គំរូថ្នាក់រួមមាន:

  • សិល្បៈ
  • ហ្គា
  • រឿ
  • អុក
  • កី
  • ជ្រើលី
  • តន្ត្រី
  • បង្រៀន

សម្រាប់បញ្ជីពេញលេញនៃថ្នាក់និងការចុះឈ្មោះ,ទស្សនា Minnetonka សហគមន៍អប់រំ គេហទំព័រ។