ច្នៃប្រឌិតនិងការដឹកនាំ

អ្នកដឹកនាំនិងការច្នៃប្រឌិតគឺមានពីរសំខាន់សំណុំជំនាញ Minnetonka ខ្ពស់សាលារៀនចង់ទាំងអស់ការសិក្សាដើម្បីមានបទពិសោធន៍ជាមួយ។ សម្រាប់ពេលដំបូង,យើងមានផ្តល់ជូនការពិតណាស់ផ្ទាល់-តភ្ជាប់ទៅប្រធានបទទាំងនេះ។ ថ្មីនេះ"នាយកដ្ឋាន"គឺជាប្រពៃណីការសិក្សាគិតនិងប្រព័ន្ធ។ ផ្អែកលើនិន្នាការបច្ចុប្បន្ននិងស្រាវជ្រាវ,វគ្គសិក្សានេះនឹងផ្តល់នូវការចូលរួមចាប់ផ្តើមដើម្បីយកដ្ឋានដែលត្រូវប្រាកដថាដើម្បីពង្រីកនៅក្នុងឆ្នាំខាងមុខ។ វគ្គសិក្សានេះនឹងត្រូវបានទទួលបោះឆ្នោតឥណទាន។

ពិតណាស់បញ្ជី

រកឃើញអ្នកដឹកនាំ

ពិតណាស់: #៦២០២
ថ្នាក់ផ្តល់ជូន: ១០-១២
ឥណទាន: .៥(ក្នុងមួយឆមាស)
លក្ខណៈ: គ្មាន

រកឃើញអ្នកដឹកនាំគឺជាការពិតណាស់រចនាឡើងសម្រាប់ការរុករករ៉ែជ្រៅនៅក្នុងការដឹកនាំនៃការទាំងខ្លួនឯងនិងអ្នកដទៃ,ប្រសិស្សដើម្បីក្លាយជាខុសគ្នា-បង្កើត។

អានបន្ថែម អំពីការរកឃើញអ្នកដឹកនាំ
សិស្សញញឹម

ការសិក្សាស្តង់ដារ

Minnetonka សាធារណៈសាលារៀនខ្ជាប់ទៅសិក្សាស្តង់ដារបង្កើតឡើងដោយរដ្ឋមីនីកដ្ឋានអប់រំ(MDE)។

មើល MDE សិក្សាស្តង់ដារ