បច្ចុប្បន្នភាពព័ត៌មានទំនាក់ទំនងរបស់អ្នក

ទម្រង់ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង Alumni

ត្រូវការ

​​
តើ សាលា ណា ខ្លះ ដែល អ្នក បាន ចូល រួម ? ពិនិត្យ មើល ទាំងអស់ ដែល អនុវត្ត
ពិនិត្យ មើល ទាំងអស់ ដែល អនុវត្ត
ចង់គាំទ្រសមាគម Minnetonka Alumni ដោយ:Check all that apply.
ពិនិត្យ មើល ទាំងអស់ ដែល អនុវត្ត ។
តើ អ្នក ជា សមាជិក សេវា កម្ម កាតព្វកិច្ច ចាស់ ឬ សកម្ម ឬ ទេ ? បើ បាទ សូម ផ្ដល់ ព័ត៌មាន លម្អិត នៅ ក្នុង ប្រអប់ ខាង ក្រោម នេះ ។
បើ បាទ សូម ផ្ដល់ ព័ត៌មាន លម្អិត នៅ ក្នុង ប្រអប់ ខាង ក្រោម នេះ ។
សូម ចែក រំលែក ព័ត៌មាន លម្អិត បន្ថែម ណា មួយ ដែល អ្នក ចង់ ឲ្យ យើង ដឹង ឬ សំណួរ ដែល អ្នក មាន ។

ការ ជួប ជុំ គ្នា ឡើង វិញ

ក្នុងផ្នែកនេះ


ទំនាក់ទំនង

ប្រធានាធិបតី៖ Marietta Jacobsen '70
លេខាធិការ៖ Laura Forslev '85
ហិរញ្ញិក: Scott Meriwether '68

alumni@minnetonkaschools.org

សមាគម អាលុយមីញ៉ូម Minnetonka
P.O. ប្រអប់លេខ 103
Excelsior, MN 55331


ធ្វើអំណោយ

 ១. ធ្វើលិខិតបរិច្ចាគដោយ អ៊ីមែល


ការ បក ប្រែ

តម្រៀបការចំលងតាមអនឡាញ។ មាន 5$ ប្រាក់បញ្ញើ, ទូទាត់តាមអនឡាញ.


ទទួលបានសង្គមជាមួយយើង

Follow Us On Facebook

តាមដានយើងនៅលើ Instagram

ភ្ជាប់ ជាមួយ យើង លើ Linkedin