ការជួបជុំ&ព្រឹត្តិការណ៍

ប្រតិទិន

ខែធ្នូឆ្នាំ ២០២០
ថ្ងៃអាទិត្យ ថ្ងៃចន្ទ ថ្ងៃអង្គា ថ្ងៃពុធ ថ្ងៃ ថ្ងៃសុក្រ ថ្ងៃសៅរ៍
ព្រះអាទិត្យ, ខែវិច្ឆិកា ម្ភៃប្រាំបួន
មន, ខែវិច្ឆិកា សាមសិប
អង្គារ, ធ្នូ មួយ
ពុធ, ធ្នូ ពីរ
ព្រ, ធ្នូ បី
សុក្រ, ធ្នូ បួន
អង្គុយ, ធ្នូ ប្រាំ
ព្រះអាទិត្យ, ធ្នូ ប្រាំ
មន, ធ្នូ ចំនួនប្រាំ
អង្គារ, ធ្នូ ប្រាំបី
ពុធ, ធ្នូ ប្រាំបួន
ព្រ, ធ្នូ ដប់
សុក្រ, ធ្នូ ដប់មួយ
អង្គុយ, ធ្នូ ដប់ពីរ
ព្រះអាទិត្យ, ធ្នូ ដប់បី
មន, ធ្នូ ដប់បួន
អង្គារ, ធ្នូ ដប់ប្រាំ
ពុធ, ធ្នូ ដប់ប្រាំមួយ
ព្រ, ធ្នូ ដប់ប្រាំ
សុក្រ, ធ្នូ ដប់ប្រាំបី
អង្គុយ, ធ្នូ ដប់របា
ព្រះអាទិត្យ, ធ្នូ ម្ភៃ
មន, ធ្នូ ម្ភៃមួយ
អង្គារ, ធ្នូ ម្ភៃពីរ
ពុធ, ធ្នូ ម្ភៃបី
ព្រ, ធ្នូ ម្ភៃបួន
សុក្រ, ធ្នូ ម្ភៃប្រាំ
អង្គុយ, ធ្នូ ម្ភៃប្រាំមួយ
ព្រះអាទិត្យ, ធ្នូ ម្ភៃប្រាំពីរ
មន, ធ្នូ ម្ភៃប្រាំបី
អង្គារ, ធ្នូ ម្ភៃប្រាំបួន
ពុធ, ធ្នូ សាមសិប
ព្រ, ធ្នូ សាមសិបមួយ
សុក្រ, ខែមករា មួយ
អង្គុយ, ខែមករា ពីរ

ការជួបជុំ

ព្រឹត្តិការណ៍


បន្ថែមព្រឹត្តិការណ៍

តើអ្នកមានការជួបជុំឬផ្សេងទៀតីតនិស្សិតទាក់ទងព្រឹត្តិការណ៍អ្នកចង់បន្ថែមទៅប្រតិទិន? អ៊ីម៉ែលម្អិតដើម្បី alumni@minnetonkaschools។org.