ការជួបជុំ&ព្រឹត្តិការណ៍

ប្រតិទិន

ខែកញ្ញា ២០២០
ថ្ងៃអាទិត្យ ថ្ងៃចន្ទ ថ្ងៃអង្គា ថ្ងៃពុធ ថ្ងៃ ថ្ងៃសុក្រ ថ្ងៃសៅរ៍
ព្រះអាទិត្យ, សី សាមសិប
មន, សី សាមសិបមួយ
អង្គារ, កញ្ញា មួយ
ពុធ, កញ្ញា ពីរ
ព្រ, កញ្ញា បី
សុក្រ, កញ្ញា បួន
អង្គុយ, កញ្ញា ប្រាំ
ព្រះអាទិត្យ, កញ្ញា ប្រាំ
មន, កញ្ញា ចំនួនប្រាំ
អង្គារ, កញ្ញា ប្រាំបី
ពុធ, កញ្ញា ប្រាំបួន
ព្រ, កញ្ញា ដប់
សុក្រ, កញ្ញា ដប់មួយ
អង្គុយ, កញ្ញា ដប់ពីរ
ព្រះអាទិត្យ, កញ្ញា ដប់បី
មន, កញ្ញា ដប់បួន
អង្គារ, កញ្ញា ដប់ប្រាំ
ពុធ, កញ្ញា ដប់ប្រាំមួយ
ព្រ, កញ្ញា ដប់ប្រាំ
សុក្រ, កញ្ញា ដប់ប្រាំបី
អង្គុយ, កញ្ញា ដប់របា
ព្រះអាទិត្យ, កញ្ញា ម្ភៃ
មន, កញ្ញា ម្ភៃមួយ
អង្គារ, កញ្ញា ម្ភៃពីរ
ពុធ, កញ្ញា ម្ភៃបី
ព្រ, កញ្ញា ម្ភៃបួន
សុក្រ, កញ្ញា ម្ភៃប្រាំ
អង្គុយ, កញ្ញា ម្ភៃប្រាំមួយ
ព្រះអាទិត្យ, កញ្ញា ម្ភៃប្រាំពីរ
មន, កញ្ញា ម្ភៃប្រាំបី
អង្គារ, កញ្ញា ម្ភៃប្រាំបួន
ពុធ, កញ្ញា សាមសិប
ព្រ, ខែតុលា មួយ
សុក្រ, ខែតុលា ពីរ
អង្គុយ, ខែតុលា បី

ការជួបជុំ

ព្រឹត្តិការណ៍


បន្ថែមព្រឹត្តិការណ៍

តើអ្នកមានការជួបជុំឬផ្សេងទៀតីតនិស្សិតទាក់ទងព្រឹត្តិការណ៍អ្នកចង់បន្ថែមទៅប្រតិទិន? អ៊ីម៉ែលម្អិតដើម្បី alumni@minnetonkaschools។org.