ការចុះបញ្ជី

សិស្ស នឹង ចុះ ឈ្មោះ ជម្រើស បោះ ឆ្នោត របស់ ខ្លួន នៅ សាលា ក្នុង អំឡុង ពេល ទី ប្រឹក្សា ។ បង្អួច ចុះ ឈ្មោះ Skyward នឹង នៅ តែ បើក ពី ថ្ងៃ ទី 6 ខែ មីនា ដល់ ថ្ងៃ ទី 10 ខែ មីនា ។

មគ្គុទ្ទេសក៍ចុះឈ្មោះ

សំណួរ?
ហៅ ឬ ផ្ញើ អ៊ីមែល ទីប្រឹក្សា ណែនាំ របស់ អ្នក ។

ចូលថ្នាក់ទី៧

Loading from Vimeo...

ចូលរៀនថ្នាក់ទី៨

Loading from Vimeo...
មមវ