សាលារៀនការិយាល័យ

សំខាន់លេខ

Attendance: 952-401-5604


Health Office: 952-401-5610

សំខាន់ការិយាល័យ៖ 952-401-5600
ដឹកជញ្ជូន៖ ៩៥២-៤៧០-៥៣៦៦

ម៉ោង

  • Office Hours: 7 a.m.-4:30 p.m.
  • ថ្នាឃេ-៥៖៨៖៤០ ព្រឹក-៣៖២០ ល្ងា

កទិសដៅ

From the intersection of Hwy 494 and Minnetonka Boulevard, take Minnetonka Boulevard west 2.4 miles; Groveland Elementary will be on your right.

Groveland Elementary
17310 Minnetonka Boulevard
Minnetonka, MN 55345