ការិយាល័យសាលា

លេខសំខាន់

សមាជិកព្រឹទ្ធសភា៖ 952-401-5604

ការិយាល័យសុខាភិបាល៖ 952-401-5610
ការិយាល័យមេ: 952-401-5600
ការដឹកជញ្ជូន: 952-470-5366

ម៉ោង

  • ម៉ោងការិយាល័យ: 7 a.m.-4:30 p.m.
  • វិញ្ញាសា K-5: 8:40 a.m.-3:20 p.m.

ក្មេង ៗ នៅ ក្នុង ថ្នាក់ រៀន

ទិស

ពីចំណុចប្រសព្វនៃ Hwy 494 និង Minnetonka Boulevard យក Minnetonka Boulevard ខាងលិច 2.4 miles; បឋម សិក្សា ហ្គ្រូវើលែន នឹង នៅ ខាង ស្តាំ របស់ អ្នក ។

បឋម សិក្សា Groveland
17310 Minnetonka Boulevard
Minnetonka, MN 55345