សាលារៀនការិយាល័យ

សំខាន់លេខ

ចូលរួម: ៩៥២-៤០១-៥៦០៤

សុខភាពការិយាល័យ: ៩៥២-៤០១-៥៦១០
សំខាន់ការិយាល័យ: ៩៥២-៤០១-៥៦០០
ដឹកជញ្ជូន: ៩៥២-៤៧០-៥៣៦៦

ម៉ោង

  • ម៉ោងធ្វើការ៖៧ ព្រឹក-៤៖៣០ ល្ងាច
  • ថ្នាឃេ-៥៖៨៖៤០ ព្រឹក-៣៖២០ ល្ងា

កទិសដៅ

ពីប្រសព្វនៃ Hwy ៤៩៤ និង Minnetonka ល័យ Minnetonka វិថីខាងលិច ២។៤ ម៉ា;Groveland បឋមនឹងត្រូវបាននៅលើរបស់អ្នកនៅខាងស្ដាំ។

Groveland បឋម
១៧៣១០ Minnetonka ថី
Minnetonka,ពេ ៥៥៣៤៥