គោលការណ៍ណែនាំសុខភាព និងសុវត្ថិភាព

សង្កាត់ សាលា រដ្ឋ Minnetonka បាន ប្តេជ្ញា ផ្តល់ នូវ បរិស្ថាន សុវត្ថិភាព និង មាន សុខភាព ល្អ សម្រាប់ បុគ្គលិក ម្នាក់ ៗ សិស្ស អាណាព្យាបាល និង ភ្ញៀវ ទេសចរ ទៅ កាន់ អគារ របស់ យើង។ គោលការណ៍ ណែនាំ ទាំងនេះ កំណត់ អត្តសញ្ញាណ និង ពន្យល់ ពី ការ អនុវត្ត និង ពិធីសារ នានា ដើម្បី ជួយ ធានា ថា ស្រុក នេះ មាន បរិស្ថាន រៀន សូត្រ ប្រកបដោយ សុវត្ថិភាព និង មាន សុខភាព ល្អ និង ជួយ កាត់ បន្ថយ ការ ចម្លង ជំងឺ និង ជំងឺ ដែល អាច កើត មាន នៅ ក្នុង សហគមន៍ សាលា របស់ យើង ក្នុង អំឡុង ឆ្នាំ សិក្សា ២០២៣-២០២៤។

ស្រុក ចាត់ ទុក សុខភាព និង សុវត្ថិភាព របស់ សិស្ស និង បុគ្គលិក ជា អាទិភាព ខ្ពស់ បំផុត។ ខាងក្រោម នេះ ជា គោលការណ៍ ណែនាំ បច្ចុប្បន្ន ដែល ត្រូវ បាន ប្រើ ដើម្បី ផ្តល់ នូវ បរិស្ថាន សុវត្ថិភាព ដល់ មនុស្ស ទាំងអស់ ។ 

គ្រប់បុគ្គលិក និស្សិត ក្រុមគ្រួសារ និងភ្ញៀវទាំងអស់ត្រូវបានរំពឹងថានឹងអនុវត្តតាមការណែនាំ និងពិធីសារដែលបានបង្កើតដោយឃុំ សង្កាត់ ដើម្បីសុខភាព និងសុវត្ថិភាពរបស់សហគមន៍យើង។ មេ ដឹក នាំ តំបន់ និង អ្នក គ្រប់ គ្រង នឹង អនុវត្ត តាម បទ ប្បញ្ញត្តិ ទាំង នេះ និង គាំទ្រ និយោជិត តាម ដែល ចាំបាច់ ។  

* គោលការណ៍ណែនាំ អាច ត្រូវ បាន ធ្វើ បច្ចុប្បន្នភាព ដោយ ផ្អែក តាម អនុសាសន៍ ពី នាយកដ្ឋាន សុខាភិបាល មីនីសូតា ។

គំរូណែនាំ

ជម្រើសក្នុងបុគ្គល

សិស្សានុសិស្សទាំងអស់ក្នុងឆ្នាំសិក្សា ២០២៣-២៤ នឹងទទួលបានអាហារូបករណ៍ចូលរៀនក្នុងឆ្នាំសិក្សា២០២៣-២៤។ វិទ្យាល័យ និង សាលា មធ្យម នឹង ធ្វើ តាម កាល វិភាគ រយៈ ពេល ប្រាំ មួយ ដែល ត្រូវ បាន ប្រើប្រាស់ មុន ពេល មាន ជំងឺ រាតត្បាត នេះ ។  

TONKA ONLINE E-learning Option

សិស្ស ទាំងអស់ ក្នុង វិញ្ញាសា K-12 ត្រូវ បាន ផ្ដល់ ជម្រើស រៀន សូត្រ តាម អេឡិចត្រូនិក លើក លែង តែ ភាសា Immersion នៅ ពេល នេះ។ សិស្សក្នុងថ្នាក់ 9-12 អាចបំពេញតាមតម្រូវការនៃការសិក្សាគ្រប់មុខវិជ្ជាតាមរយៈជម្រើសអនឡាញនេះ។ 

រៀនបន្ថែមអំពី E-Learning

General Health & ការណែនាំអំពីសុវត្ថិភាព

ស្រុក ចាត់ ទុក សុខភាព និង សុវត្ថិភាព របស់ សិស្ស និង បុគ្គលិក ជា អាទិភាព ខ្ពស់ បំផុត។ ខាងក្រោម នេះ ជា គោលការណ៍ ណែនាំ បច្ចុប្បន្ន ដែល យើង បាន បណ្តុះ បណ្តាល ដើម្បី ផ្តល់ នូវ បរិស្ថាន សុវត្ថិភាព ដល់ មនុស្ស ទាំងអស់ ។

ទំនាក់ទំនងមកយើងខ្ញុំ

ក្មេង ៗ នៅ សាលា