កិច្ចប្រជុំ

កាលវិភាគកិច្ចប្រជុំ 2020-21

ដោយ សារ ជំងឺ គ្រុន ចាញ់ COVID-19 ការ ប្រជុំ ក្រុម ប្រឹក្សាភិបាល PTO បើក ចំហ ទាំង អស់ នឹង ត្រូវ ធ្វើ ឡើង ស្ទើរ តែ ទាំង ស្រុង។ សូមពិនិត្យមើលឡើងវិញដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានបន្ថែម!

ក្មេង ៗ នៅ ក្នុង ថ្នាក់ រៀន

ក្នុងផ្នែកនេះ

បណ្ណសារប្រជុំ

2019

2018

2017