កិច្ចប្រជុំ

២០២០-២១ កិច្ចប្រជុំកាលវិភាគ

ដោយសារ COVID-១៩ ត្បាត,ទាំងអស់បើកចំហ PTO ប្រឹក្សាភិបាលកិច្ចប្រជុំនឹងត្រូវធ្វើឡើងស្ទើរតែ។ សូមពិនិត្យមើលត្រឡប់សម្រាប់បន្ថែម!

នៅក្នុងផ្នែកនេះ

កិច្ចប្រជុំបណ្ណសារ

2019

2018

2017