ព័ត៌មានអក្ខរកម្ម

វាយប៉េងប៉ោង

វាយប៉េងប៉ោង

ជំនាញ៖ក្តានុវត្ត

Carnegie បណ្ឌិតអ៊ិនធើណែ

Carnegie បណ្ឌិតអ៊ិនធើណែ

បណ្តាញសុវត្ថិភាព

ពែងជុងក្តារចុចអនុវត្ត

ពែងប្រកួតជង់

ជំនាញ៖ក្តានុវត្តរាំម៉ាត់វាយ

រាំម៉ាត់វាយ

ជំនាញ៖ក្តានុវត្ត

Pics៤learning រក្សាសិទ្ធិ-ឥតគិតថ្លៃរូបភាព

រូបភាពសម្រាប់ការរៀន

រក្សាសិទ្ធិ-ឥតគិតថ្លៃរូបភាព

ការវាយនៃខ្មោច៖ក្តារអនុវត្ត

ការវាយនៃការខ្មោច

ជំនាញ៖ក្តានុវត្តវាយបណ្ឌិត

វាយបណ្ឌិត

ជំនាញ៖ក្តានុវត្ត