សុខភាពផ្លូវចិត្ត

Middle School staff is available to support students and families with mental health questions or concerns. If you have questions or are facing challenging times, don't hesitate to call or stop in the Guidance Office for support.

Online and community resources For students and families:

ធិបតីសិក្សាទទួលរង្វាន់

រៀនបន្ថែម

វិបត្តិទូរស័ព្ទ

  • ស្រួចរិតសេវាកម្ម(អតីតវិបត្តិរាគមន៍មជ្ឈមណ្ឌល)៖៦១២-៨៧៣-៣១៦១
  • តម្កស្កខោនទូរស័ព្ទដៃបត្តិសេវាកម្ម៖៩៥២-៤៤២-៧៦០១
  • Hennepin ខោនទូរស័ព្ទដៃបត្តិសេវាកម្ម–កូន៖៦១២-៣៤៨-២២៣៣
  • Suicide Hotline: 612-873-2222 (local); 1-800-273-8255 (national)