ត្រឡប់ទៅសាលារៀន

2020-21 Back-to-School Events

លបរិច្ឆេទ ពេលវេលា ព្រឹត្តិការណ៍
August 25 6 p.m.

Kindergarten & New Family Meet and Greet
on the Minnewashta playground.

September 1 5:30 p.m.

មត្តេយ្យឪពុកម្តាយរង់ទិសយប់

September 2

8 a.m. (grades K-2)
8:45 a.m. (grades 3-5)
9 a.m. (Kindergarten Bus Ride)

Back to School
 

សិស្សនៅថ្ងៃដំបូងនៃសាលារៀន


សំណួរ

ប្រសិនបើអ្នកមានសំណួរឬយោបល់អំពីអ្វីដែលត្រឡប់ទៅសាលារៀនទាក់ទង,សូមដាក់ពួកគេនៅទីនេះ។

ចូរនិយាយ