កទិសដៅ

Clear Springs Elementary | 952-401-6950

5701 County Rd 101, Minnetonka, MN 55345

ពីប្រសព្វនៃ ៤៩៤ និង Hwy ៧,យក Hwy ៧ ខាងលិ ២។៥ ម៉ា;វេនខាងត្បូង(ឆ្វេង)នៅលើ Cty ផ្លូវ ១០១។ ច្បាស់លាស់និទាឃឋនរបស់អ្នកនៅលើឆ្វេងប្រមាណ ១ ម៉ាយខាងត្បូងនៅលើ Cty ផ្លូវ ១០១។

Deephaven Elementary | 952-401-6900

4452 Vine Hill Road, Deephaven, MN 55391

From the intersection of 494 and Hwy 7, take Hwy 7 west 3.7 miles; turn north (right) on, Vine Hill Road. Deephaven Elementary and DEC are on your left, approximately 1.5 miles north on Vine Hill Road. DEC will be the first school building on the left. Deephaven Elementary is the second brick building on the left.

District Service Center - Administrative Offices | 952-401-5000

5621 County Rd 101, Minnetonka, MN 55345

From the intersection of 494 and Hwy 7, take Hwy 7 west 2.5 miles; turn south (left) on Cty Road 101. At the stoplight at Hanus Road, turn left into the parking lot shared by Clear Springs Elementary School and the District Service Center. The District Service Center is on the north end of the parking lot.

Excelsior Elementary | 952-401-5650

441 Oak Street, Excelsior, MN 55331

From the intersection of 494 and Hwy 7, take Hwy 7 west 6.1 miles; turn right on Oak Street/Cty 19. Excelsior Elementary is on the corner of Oak Street/County Road 9 and Hwy 7.

Groveland Elementary | 952-401-5600

17310 Minnetonka Blvd, Minnetonka, MN 55345

From the intersection of Hwy 494 and Minnetonka Boulevard, take Minnetonka Boulevard west 2.4 miles; Groveland Elementary will be on your right.

Minnewashta Elementary | 952-401-5500

26350 Smithtown Road, Excelsior, MN 55331

ពីប្រសព្វនៃ ៤៩៤ និង Hwy ៧,យក Hwy ៧ ខាងលិច ៧។៩ ម៉ាយល៍។ បត់ស្តាំលើ Eureka ផ្លូវ;ចូលទៅ ១/២ ម៉ាយនិងបត់ឆ្វេងនៅលើ Smithtown ផ្លូវ។ បន្ទាប់ពីប្រហែលពាក់កណ្តាលម៉ាយល៍,Minnewashta បឋមនឹងត្រូវបាននៅលើរបស់អ្នកនៅខាងស្ដាំ។

Scenic Heights Elementary | 952-401-5400

5650 Scenic Heights Dr., Minnetonka, MN 55345

From the intersection of 494 and Hwy 7, take Hwy 7 west 2.5 miles; turn south (left) on Cty Road 101; at 2nd stoplight, turn left on Excelsior Boulevard; turn right on Scenic Heights Drive. At approximately one half mile, Scenic Heights will be on your right.

Minnetonka Middle School East | 952-401-5200

17000 Lake Street Extension, Minnetonka, MN 55345

From the intersection of 494 and Hwy 7, take Hwy 7 2.5 miles; turn north (right) on Cty Road 101; at 2nd stoplight, turn right on Lake Street Extension. MME will be on your left.

Minnetonka Middle School West | 952-401-5300

6421 Hazeltine Blvd, Excelsior MN 55331

From the intersection of 494 and Hwy 7, take Hwy 7 west 6.8 Miles; Turn south (left) on Highway 41; go one-third mile and turn left at the school.

Minnetonka High School | 952-401-5700

18301 Highway 7, Minnetonka, MN 55345

From the intersection of 494 and Hwy 7, take Hwy 7 west 2.5 miles-turn south (left) on County Road 101; at second stoplight, turn right; on Excelsior Boulevard, which leads on to Delton Avenue. The high school will be on your left.

Arts and Athletic Facilities located at Minnetonka High School include:

   • Arts Center on 7
   • Legacy Fields (Girls Softball Complex)
   • Pagel Center (Hockey)
   • Tonka លំហ
   • Veterans Field (Baseball and Youth Football)

Minnetonka Community Education Center | 952-401-6800

4584 Vine Hill Road, Deephaven, MN 55331

From the intersection of 494 and Hwy 7, take Hwy 7 west 3.7 miles; turn north (right) on Vine Hill Road. Deephaven Elementary and MCEC are your left approximately .7 miles north on Vine Hill Road. MCEC will be the first school building on the left. Deephaven Elementary is the second brick building on the left. (This building was formerly known as Deephaven Education Center)