បទពិសោធន៍ Minnetonka

ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី៩ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៣ ចាប់ពីម៉ោង ៥:៣០-៨:០០ រសៀល

សូម ធ្វើ ដំណើរ ទៅ ទស្សនា ឱកាស សិក្សា ទាំង អស់ ដែល មាន សម្រាប់ អ្នក នៅ វិទ្យាល័យ មីនីតុនកា ។ បទបង្ហាញរបស់នាយកដ្ឋាន ការធ្លាក់ចុះនៃវគ្គ Q&A និងឱកាសជជែកជាមួយទីប្រឹក្សារបស់សិស្សរបស់អ្នកអំពីឥណទាន, ទាំងអស់ក្នុងមួយយប់? នោះគឺបទពិសោធន៍ Minnetonka – សំណួរចុះឈ្មោះរបស់អ្នកទាំងអស់. ចម្លើយទាំងអស់របស់អ្នក។ បទពិសោធន៏ទាំងអស់គ្នា!

បទពិសោធន៍កាលវិភាគ Minnetonka 2023

 

ក្មេង ៗ ដើរ ឡើង លើ ជណ្តើរ ។