ប្រព័ន្ធផ្សព្វ

នាយក Freya Schirmacher
៦៤២១ Hazeltine ថី។
Excelsior,ពេ ៥៥៣៣១

ម៉ោង:
៩៖១៥ ព្រឹក-៣៖៥៥ ល្ងា
ទូរស័ព្ទ: ៩៥២-៤០១-៥៣០០

Minnetonka មជ្ឈិមសាលាខាងលិច ហេតុការណ៍
ជាធម្មតាបានបញ្ជាក់សាលារៀនសម្រាប់ឌីជីថលរដ្ឋ

យើងគឺជាធម្មតាបានបញ្ជាក់សាលារៀនសម្រាប់ឌីជីថលរដ្ឋដោយ ធម្មតាប្រព័ន្ធផ្សព្វ

ឆ្នាំ ២០១៩ នំនរង្វាន់

ទទួលស្គាល់ដោយនំរបស់យើងសម្រាប់ឆ្នើមរប្តេជ្ញាចិត្តដើម្បីអប់រំតន្ត្រី

99%

៩៩%នៃឪពុកម្តាយអត្រាការអប់រំផ្តល់ដោយ Minnetonka សាលាស្រុកដូចជាល្អឬល្អ

94%

៩៤%នៃឪពុកម្តាយប្រាប់អាមេរិករបស់យើងសហគមន៍ទទួលយតម្លៃពីការវិនិយោគរបស់ខ្លួននៅក្នុងស្រុកជាសាធារណៈសាលារៀន

សាលាប្រតិទិន

មើល MMW ព្រឹត្តិការ,ក៏ដូចជាស្រុកព្រឹត្តិការណ៍។ ថ្មីនេះប្រតិទិនអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកចិញ្ចឹមព្រឹត្តិការណ៍របស់ប្រតិទិនផ្ទាល់ខ្លួននិងបានបង្កើតឡើងជូនដំណឹងសម្រាប់ព្រឹត្តិការណ៍ជាក់លាក់ដែលអ្នកមិនចង់នឹក!

មើលប្រតិទិន

 

  Minnetonka ណ្តាសិស្សសាលាបង្ហាញនៅលើបណ្តេ

  ក្លារ៉ាប៊ែ Wrolstad,ប្រាំបីគា្នពី Minnetonka មជ្ឈិមសាលាខាងលិចនិងសម្រេចព្យ៉ាណូ,នឹងត្រូវបានបង្ហាញនៅលើរដ្ឋមីនីវិទ្យុសាធារណៈរបស់បុរាណស្ថានីយ៍ FM ៩៩។៥,នៅថ្ងៃអាទិត្យថ្ងៃ ៣ ខែឧសភានៅពេលថ្ងៃត្រ។

  អានបន្ថែម អំពី Minnetonka ណ្តាសិស្សសាលាបង្ហាញនៅលើបណ្តេ
  Minnetonka សាលារៀនចំណាត់ថ្នាក់ល្អបំផុតនៅក្នុងរដ្ឋមីនីដោយ Niche។com

  Minnetonka សាធារណៈសាលារៀនបានម្តងទៀតបានទទួលស្គាល់ថាជា#១ ក្នុងចំណោមសាធារណៈសាលារៀននៅក្នុងរដ្ឋមីនីដោយ Niche។com ជាផ្នែកមួយនៃការបោះពុម្ភផ្សាយជាប្រចាំឆ្នាំល្អបំផុតសាលារៀនថ្នាក់។

  អានបន្ថែម អំពី Minnetonka សាលារៀនចំណាត់ថ្នាក់ល្អបំផុតនៅក្នុងរដ្ឋមីនីដោយ Niche។com
  ផ្ទុយពីអូ។។។