សាធារណៈស្នើសុំ

ដើម្បីស្នើសុំធារណៈតាមរយៈអ៊ីម៉ែល,សង្គម,ស្រុកវេបសាយនិង/ឬរបស់យើងច្រើនបោះពុម្ពសម្ភារៈសម្រាប់ការស្នាដៃ,កម្មវិធីឬព្រឹត្តិការណ៍,សូមបញ្ចូលព័ត៌មានចូលទៅក្នុងការចែករំលែករឿងមួយសំណុំបែប។

ទម្រង់នេះត្រូវតែត្រូវបានដាក់ជូននៅហោចណាស់ពីរសប្តាហ៍មុនពេលទៅព្រឹត្តិការណ៍សម្រាប់ជំរុញសាធារណៈឬរយៈពេលបីថ្ងៃបន្ទាប់ពីព្រឹត្តិការណ៍សម្រាប់អនុវត្តតាមឡើងសាធារណៈ។ សម្រាប់ព័ត៌មាន,ការហៅ ៩៥២-៤០១-៥០៩៥។

ចែករំលែករឿងមួយ