សាលារៀនការិយាល័យ

សំខាន់លេខ

ចូលរួម: ៩៥២-៤០១-៥៦៥៥

សុខភាពការិយាល័យ: ៩៥២-៤០១-៥៦៥៥


សំខាន់ការិយាល័យ៖ ៩៥២-៤០១-៥៦៥០
ដឹកជញ្ជូន: ៩៥២-៤៧០-៥៣៦៦

ម៉ោង

  • ម៉ោងធ្វើការ៖៧ ព្រឹក-៣៖៣០ ល្ងាច
  • ថ្នាឃេ-៥៖៨ ព្រឹក-២៖៤០ ល្ងា

កទិសដៅ

ពីប្រសព្វនៃ ៤៩៤ និង Hwy ៧,យក Hwy ៧ ខាងលិច ៦។១ ម៉ាយល៍,ហើយបត់ស្តាំនៅលើជ្រៃផ្លូវ/Cty ១៩។ Excelsior បឋមគឺនៅលើជ្រុងនៃដើមជ្រៃផ្លូវលេខ/ខោនធីផ្លូវលេខ ១៩ និង Hwy ៧។

Excelsior បឋម
៤៤១ ជ្រៃផ្លូវ
Excelsior,ពេ ៥៥៣៣១