ការិយាល័យសាលា

លេខសំខាន់

សមាជិកព្រឹទ្ធសភា៖ 952-401-5655

ការិយាល័យសុខាភិបាល៖ 952-401-5655


ការិយាល័យមេ: 952-401-5650
ការដឹកជញ្ជូន: 952-470-5366

ម៉ោង

  • ម៉ោងការិយាល័យ: 7 a.m.-3:30 p.m.
  • វិញ្ញាសា K-5: 8 a.m.-2:40 p.m.

ក្មេង ៗ នៅ ក្នុង ថ្នាក់ រៀន

ទិស

ចាប់ពីចំណុចប្រសព្វ 494 និង Hwy 7 យក Hwy 7 ខាងលិច 6.1 ម៉ាយ ហើយបត់ស្តាំលើផ្លូវ Oak Street/Cty 19។ Excelsior Elementary is on the corner of Oak Street/County Road 19 and Hwy 7.

បឋមសិក្សា Excelsior
ផ្ទះលេខ 441 ផ្លូវអូក
Excelsior, MN 55331