កម្មវិធី

ក្នុង នាម ជា មេ ដឹក នាំ ជាតិ ក្នុង ការ ប្រើប្រាស់ បច្ចេកវិទ្យា ដើម្បី ពង្រីក ឱកាស រៀន សូត្រ សម្រាប់ សិស្ស យើង ប្រើ កម្ម វិធី សូហ្វវែរ ជា ច្រើន ដើម្បី គាំទ្រ ការ ណែនាំ និង ការ រៀន សូត្រ ។ ឧបករណ៍ មួយ ក្នុង ចំណោម ឧបករណ៍ ទាំង នោះ គឺ Google Apps សម្រាប់ ការ អប់រំ ។ Google Apps for Education ត្រូវ បាន ប្រើប្រាស់ ដោយ សាលា និង សាកល វិទ្យាល័យ រាប់ ពាន់ នៅ ទូទាំង ពិភព លោក ដើម្បី បង្កើត ឧបករណ៍ សហ ការ ដែល មាន សម្រាប់ សិស្ស ។ ឧបករណ៍ សហ ការ របស់ Google Apps នឹង ធ្វើ ឲ្យ សិស្ស អាច ធ្វើ ការ ជាមួយ គ្នា ស្ទើរ តែ លើ ឯក សារ បទ បង្ហាញ និង គម្រោង តាម រយៈ គេហទំព័រ ។ Google Apps ផ្តល់ នូវ កន្លែង ផ្ទុក អនឡាញ សម្រាប់ ឯកសារ លុប បំបាត់ តម្រូវ ការ ភាគ ច្រើន សម្រាប់ ដ្រាយ flash រវាង ផ្ទះ និង សាលា រៀន ។ កម្មវិធី ទាំង នេះ ក៏ បាន បញ្ចូល ដោយ ផ្ទាល់ ទៅ ក្នុង Schoology ដែល អនុញ្ញាត ឲ្យ សិស្ស ដាក់ ជូន ការ ចាត់ តាំង តាម អេឡិចត្រូនិច ។ ដើម្បី ធានា ឲ្យ បាន នូវ ការ ចូល ដំណើរ ការ ស្មើ គ្នា សម្រាប់ និស្សិត ទាំង អស់ និង អនុវត្ត តាម ច្បាប់ សុវត្ថិភាព អនឡាញ ដែល ការពារ កុមារ 13 នាក់ និង ក្រោម នេះ ស្រុក នឹង ផ្តល់ គណនី Google Apps ដល់ សិស្ស ក្នុង ថ្នាក់ K‐12 ។

កាតាឡុក កម្ម វិធី ដែល ប្រើ នៅ ក្នុង ស្រុក រួម ជាមួយ គោល នយោបាយ ឯក ជន របស់ អ្នក លក់ ទៅ កាន់ កម្ម វិធី នីមួយ ៗ អាច រក ឃើញ នៅ ទី នេះ ។ គ្រប់ ករណី ទាំងអស់ ដើម្បី ទទួល បាន ការ អនុម័ត សម្រាប់ ការ ប្រើប្រាស់ នៅ ក្នុង សង្កាត់ អ្នក លក់ នីមួយៗ កម្មវិធី គោល នយោបាយ ឯកជន និង វិធី សាស្ត្រ ទាំង មូល របស់ ពួក គេ ចំពោះ សុវត្ថិភាព ព័ត៌មាន ត្រូវ បាន វាយ តម្លៃ មុន ពេល កម្មវិធី ត្រូវ បាន អនុម័ត សម្រាប់ ប្រើប្រាស់។

គោលនយោបាយប្រើប្រាស់ដែលអាចទទួលយកបាន

អ្នកឯកទេសផ្នែកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៅសាលារៀនរបស់កូនអ្នក ក៏ដូចជាគ្រូបង្រៀនថ្នាក់រៀន នឹងណែនាំសិស្សអំពីរបៀបចូលគណនី ការចែករំលែក និងសហការគ្នាលើឯកសារ និងរបៀបដែលគណនីគួរតែប្រើប្រាស់ដើម្បីអនុលោមតាមគោលនយោបាយប្រើប្រាស់ដែលយើងអាចទទួលយកបានរបស់យើង។ ពេញ មួយ ឆ្នាំ កូន របស់ អ្នក អាច មាន ការ ចាត់ តាំង ដែល ត្រូវ បាន បញ្ចប់ ដោយ ប្រើ ឧបករណ៍ ដូច ជា Google Docs និង Google Sites ហើយ និង ទទួល បាន ការ ណែ នាំ ពី គ្រូ អំពី ឧបករណ៍ ហ្គូហ្គល នៅ ពេល នោះ ។ ឪពុក ម្ដាយ ក៏ ត្រូវ បាន លើក ទឹក ចិត្ត ឲ្យ និយាយ ជាមួយ កុមារ អំពី សុជីវធម៌ និង សុវត្ថិភាព តាម អ៊ិនធើរណែត ផង ដែរ ។ សម្រាប់ ព័ត៌មាន ជំនួយ និង ធនធាន អំពី សុខភាព និង សុខុមាលភាព ឌីជីថល សូម ទស្សនា ទំព័រ Digital Health & Wellness របស់ យើង ។

ជំនួយ ចូល ដំណើរ ការ អ៊ីនធឺណិត

ប្រសិនបើកូនរបស់អ្នកមិនមានកុំព្យូទ័រនិង/ឬអ៊ីនធើណែតនៅផ្ទះ សូមទំនាក់ទំនងទៅនាយកសាលារបស់អ្នកដើម្បីពិភាក្សាអំពីលក្ខណៈសម្បត្តិសម្រាប់ជំនួយ។

ការ ចូល ដំណើរ ការ អ៊ីមែល ចាប់ ផ្តើម នៅ ក្នុង ថ្នាក់ ទី ៤

ការ ចូល ដំណើរ ការ អ៊ីមែល ចាប់ ផ្តើម នៅ ថ្នាក់ ទី បួន ។ គណនី អ៊ីមែល ត្រូវ បាន តម្រូវ ដោយ ឧបករណ៍ អប់រំ ដែល មាន មូលដ្ឋាន លើ គេហទំព័រ ជា ច្រើន ហើយ ក៏ អនុញ្ញាត ឲ្យ សិស្ស និង គ្រូ បង្រៀន ទាក់ ទង និង សហ ការ ក្នុង របៀប សុវត្ថិភាព និង មាន រចនា សម្ព័ន្ធ ជាមួយ ថ្នាក់ របស់ ពួក គេ ផង ដែរ ។ ឧបករណ៍រៀនតាម Web‐based ផ្តល់នូវការចូលដំណើរការដោយឥតគិតថ្លៃក្នុងការថតរឿង, ផែនទីគំនិត, ការកែសម្រួលវីដេអូនិងឧបករណ៍បង្ហាញចក្ខុវិស័យ. បុគ្គលិក ស្រុក និង ក្រុម ប្រឹក្សា សាលា បាន ចាត់ ទុក សុវត្ថិភាព អនឡាញ របស់ សិស្ស ដោយ ប្រុង ប្រយ័ត្ន ក្នុង ការ បង្កើត នីតិ វិធី និង ច្បាប់ សម្រាប់ គណនី សិស្ស ។

សិស្ស គួរ ពិចារណា អ៊ីមែល សាលា របស់ ពួកគេ ថា ជា ការ ពង្រីក ថ្នាក់ រៀន ដោយ ស្ថិត នៅ ក្រោម ច្បាប់ នៃ ការ គោរព និង ការ គួរសម ដូច គ្នា ដែល យើង រំពឹង ទុក នៅ សាលា ។ នៅ ពេល ដែល អ្នក និយាយ ជាមួយ កូន របស់ អ្នក អំពី ការ ប្រើប្រាស់ អ៊ីមែល ដែល អាច ទទួល យក បាន អ្នក អាច ប្រើ ការ វិភាគ នៃ ការងារ របស់ មនុស្ស ពេញ វ័យ និង អ៊ីមែល ផ្ទាល់ ខ្លួន ។ និយោជក ភាគច្រើន ស្នើ សុំ ឲ្យ ប្រើ ប្រាស់ អ៊ីមែល ការងារ តែ សម្រាប់ ការងារ ប៉ុណ្ណោះ ហើយ និយោជក មាន សិទ្ធិ ចូល មើល និង កំណត់ ការ ប្រើប្រាស់ អ៊ីមែល ដើម្បី ធ្វើ ឲ្យ ប្រាកដ ថា វា ត្រូវ បាន ប្រើ បាន ត្រឹមត្រូវ ។ ដូច គ្នា នេះ ដែរ នឹង ក្លាយ ជា ការ ពិត នៃ គណនី អ៊ីមែល សាលា ។ អ៊ីម៉ែល សាលា ទាំង អស់ ត្រូវ បាន ទុក ជា ប័ណ្ណ សារ និង អាច យក មក វិញ បាន រយៈ ពេល បី ឆ្នាំ ។

គណនី អ៊ីមែល សាលា ត្រូវ តែ អនុវត្ត តាម ច្បាប់ ការពារ អ៊ីនធឺណិត របស់ កុមារ សហព័ន្ធ (CIPA)។ អ៊ីមែល របស់ សិស្ស នឹង ត្រូវ បាន ត្រង ដូច ជា ការ ចូល ដំណើរ ការ អ៊ីនធឺណិត នៅ សាលា ត្រូវ បាន ត្រង ដើម្បី ធានា សុវត្ថិភាព របស់ សិស្ស តាម ប្រព័ន្ធ អ៊ីនធឺណិត ។ រាល់អ៊ីម៉ែលដែលបានផ្ញើនិងទទួលពីគណនីអ៊ីម៉ែលសាលារៀន (មិនថាពីផ្ទះណាមួយ, សាលារៀនឬកុំព្យូទ័រសាធារណៈឬឧបករណ៍ចល័ត) តាមរយៈការតម្រងកម្មវិធីដែលស្កេនសម្រាប់ភាសានិងរូបភាព។ អាសយដ្ឋាន អ៊ីមែល របស់ សិស្ស នឹង មាន ការ រឹត បន្តឹង លើ អ្វី ដែល អាច ទទួល បាន ។ Minnetonka ប្រើ ឧបករណ៍ ត្រង ដ៏ មាន ឥទ្ធិ ពល ខ្លាំង និង ខិតខំ ប្រឹងប្រែង គ្រប់ យ៉ាង ដើម្បី ទប់ ស្កាត់ មាតិកា មិន សមរម្យ ។ ទោះ ជា យ៉ាង ណា ក៏ ដោយ បច្ចេកវិទ្យា គឺ មិន ធ្លាប់ មាន ការ វិវត្ត ឡើយ ។ បើ សិស្ស ម្នាក់ ទទួល បាន អ៊ីមែល មិន សមរម្យ ណា មួយ គួរ រាយការណ៍ ទៅ មនុស្ស ពេញ វ័យ ហើយ បញ្ជូន ទៅ family.helpdesk@minnetonkaschools.org

Girl looking at computer

ក្នុងផ្នែកនេះ

ធនធានបច្ចេកវិទ្យា

បើកតំណភ្ជាប់ខាងក្រោមដើម្បីមើលការណែនាំសម្រាប់សិស្សនិងឪពុកម្ដាយនៅលើឧបករណ៍បច្ចេកវិទ្យាដែលត្រូវបានប្រើសម្រាប់រៀនអេឡិចត្រូនិចនៅរដ្ឋ Minnetonka។

មើលការណែនាំរបស់ Tech

ទាក់ទងមកយើងខ្ញុំ

សូម ដាក់ ជូន សំណួរ និង មតិ យោបល់ តាម ប្រព័ន្ធ អ៊ីនធឺណិត និង ទទួល បាន ការ ឆ្លើយ តប ក្នុង រយៈ ពេល មួយ ថ្ងៃ នៃ អាជីវកម្ម តាម រយៈ ការ ជួយ ដល់ បច្ចេកវិទ្យា គ្រួសារ ។

៤. ជំនួយការគ្រួសារ