ការ ចំរាញ់

សកម្ម ភាព ចំរាញ់ យក ការ រៀន សូត្រ របស់ កុមារ ទៅ កម្រិត បន្ទាប់ ។ យើង ជឿ លើ ការ ធ្វើ ការ ដើម្បី គាំទ្រ រឿង នេះ ដោយ ផ្តល់ នូវ ថ្នាក់ រៀន និង សកម្មភាព ដើម្បី បំពេញ នូវ ការ ងឿង ឆ្ងល់ ទាំង អស់ ។

អាហារូបករណ៍យុវវ័យអាចរកបានសម្រាប់អ្នកដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់។ សូមទូរស័ព្ទមកលេខ 952-401-6801 សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម។

រូបភាព សិស្ស នៅ ថ្នាក់ ចម្អិន អាហារ

គន្លឹះ ពន្លិច យុវវ័យ