សាល កិត្តិ យស

សាល កិត្តិ យស

សាល កិត្តិ យស MCE ព្យាយាម ទទួល ស្គាល់ នូវ សមិទ្ធ ផល ដ៏ អស្ចារ្យ របស់ អ្នក ស្ម័គ្រ ចិត្ត បុគ្គលិក និង ដៃ គូ អាជីវកម្ម ដែល បាន ឈរ នៅ ក្នុង ការ សាក ល្បង ពេល វេលា និង ជា កម្លាំង ថាមពល សម្រាប់ ការ ល្អ សម្រាប់ សហគមន៍ ដ៏ អស្ចារ្យ នេះ ។ បច្ចុប្បន្ន មាន សមាជិក ៩ នាក់ នៅ ក្នុង សាល កិត្តិនាម MCE។ ស្វែងយល់បន្ថែមអំពីអាំងសួយទាំងនេះខាងក្រោម។

2024 វីដេអូ សាល កិត្តិ យស


អបអរសាទរដល់សាលា កិត្តិនាម ២០២៤

 

យើង ជា សហគមន៍ Minnetonka Ed