ចូល រួម! - ស្ម័គ្រចិត្តជាមួយ MCE

វា ត្រូវការ អ្នក ស្ម័គ្រ ចិត្ត រាប់ រយ នាក់ ជា រៀង រាល់ ឆ្នាំ ដើម្បី រក្សា កម្ម វិធី និង ព្រឹត្តិ ការណ៍ និង ព្រឹត្តិ ការណ៍ សហគមន៍ មីនីតូនកា ឲ្យ ដំណើរ ការ ។ មិន ថា អ្នក កំពុង ស្វែងរក បទពិសោធន៍ មួយ ម៉ោង ឬ ឱកាស ដឹកនាំ ពេញ មួយ ឆ្នាំ ជាមួយ ក្រុម ប្រឹក្សា ប្រឹក្សា យោបល់ ឬ PTO របស់ យើង ទេ យើង មាន ឱកាស ស្ម័គ្រ ចិត្ត ដ៏ មាន អត្ថន័យ ជា ច្រើន ដែល ល្អ ឥត ខ្ចោះ សម្រាប់ អ្នក !

សំណួរ? សូមអ៊ីមែល community.ed@minnetonkaschools.org ឬទូរស័ព្ទ (952) 401-6800។