នាទី MCE

យើងរំភើបខ្លាំងណាស់ក្នុងការប្រកាសចេញនូវម៉ាកថ្មី MCE Minute របស់យើង! ស៊េរី នេះ នឹង ផ្តល់ ឲ្យ អ្នក នូវ អ្វី ដែល យើង បាន រក ឃើញ នៅ MCE ។