គម្រោងនិស្សិតស្រាវជ្រាវ Minnetonka

ឡូហ្គោស្រាវជ្រាវ MTKA

 


ប្លុកសិស្ស

រៀនបន្ថែមពីអ្នកស្រាវជ្រាវនិស្សិតតាមរយៈ "Beyond the Glass" ប្លុកនិស្សិតស្រាវជ្រាវ Minnetonka។

អានប្លុកសិស្សរបស់យើង "ហួសពីកញ្ចក់"


ទំនាក់ទំនង

Kim Hoehne
នាយកផ្នែកស្រាវជ្រាវ Minnetonka
kimberly.hoehne@minnetonkaschools.org

សូម ដាក់ ជូន សំណួរ និង មតិ យោបល់ តាម ប្រព័ន្ធ អ៊ីនធឺណិត និង ទទួល បាន ការ ឆ្លើយ តប នៅ ក្នុង ថ្ងៃ អាជីវកម្ម មួយ តាម រយៈ Let's Talk ។

តោះមកនិយាយគ្នា