សមាជិក/ម្ចាស់ជំនួយបញ្ជី

ការ Minnetonka ងាឭកក្លិបគុណដូចខាងក្រោប្បុរសម្ចាស់ជំនួយសម្រាប់ការគាំទ្រនៃការ ២០២០-២១ សហសិក្សាសកម្មភាព។

 • George&ដាស្ទះ។
 • Steve&សារ៉ា Cashman
 • Dede&Jim Cooke
 • Stacy Cranbrook
 • ជូលី&Matt Dorn
 • ប្រេ&យ៉ូហាន Erickson
 • លែន&មី Harry
 • អ៊ី&Cym Kibort
 • Jason&អិន Landstrom
 • ហ៊ី Magowan
 • Katie&ប្លកម៉ាទីន
 • ការអញ្ជើជាំ
អរគុណអ្នកសម្រាប់ការគាំទ្រ! ដើម្បីធ្វើឱ្យរបស់អ្នកអំណោយដើម្បីគាំទ្រប្រធានសហសិក្សាសកម្មភាព,ទស្សនា: https៖//mhsboosterstore។revtrak។net