សកម្មភាព

តែងតែមានអ្វីដែលកើតឡើងនៅសាលារៀនរដ្ឋ Minnetonka!

សិស្ស អាច ជួប មិត្តភក្តិ ថ្មី រៀន ជំនាញ ថ្មី រក្សា សុខភាព រាងកាយ និង ចូល រួម ក្នុង សហគមន៍ សាលា របស់ ពួកគេ ។ សកម្មភាព ទាំង រដូវ កាល និង កំពុង បន្ត ពេញ មួយ ឆ្នាំ នៃ សាលា ។ បន្ថែមពីលើនេះទៀត សិស្សទំនងជាបានប្រព្រឹត្តអំពើល្អ និងទទួលបានជោគជ័យក្នុងការសិក្សានៅពេលពួកគេមានអារម្មណ៍ទាក់ទងជាមួយសាលា។

ស្បែកជើងកីឡា MHS