សកម្មភាព

តែមានអ្វីមួយកើតឡើងនៅ Minnetonka សាធារណៈសាលារៀន!

សិស្សអាចជួបមិត្តភក្តិថ្មី,រៀនជំនាញថ្មី,ស្នាក់នៅរាងសុខភាពល្អនិងទទួលបានចូលរួមក្នុងសាលារៀនសហគមន៍។ សកម្មភាពគឺមានទាំងរដូវនិងកំពុងបន្តនៅទូទាំងឆ្នាំសិក្សា។ លើសពីនេះនិស្សិតគឺមានច្រើនទំនងដើម្បីចូលរួមនៅក្នុងឥរិយាបថសុខភាពល្អនិងជោគជ័យការអប់រំនៅពេលដែលពួកគេមានភ្ជាប់ទៅសាលារៀន។

MHS កីឡាបឋម