អំពីសាលារៀនរបស់យើង

យើងមានមត្តេយ្យមួយតាមរយៈថ្នាក់ទី ៥ សាលារៀនទីតាំងស្ថិតនៅក្នុង Minnetonka,រដ្ឋមីនី។ យើងគឺជាផ្នែកមួយនៃការ Minnetonka សាធារណៈសាលារៀនស្រុ#២៧៦។ ការ Minnetonka សាធារណៈសាលាស្រុកបម្រើសហគមន៍នៃ Minnetonka,Chanhassen,Deephaven,អេស្មៅ,Excelsior,ទំនាក់ទំន Shorewood,Tonka រសមុទ្រ,Victoria និងមធ្យម។

នៅទីនេះនៅ Groveland បឋម,យើងបម្រើ Minnetonka និងព្រៃស្រុក។ យើងមានទីតាំងស្ថិតប្រាំបីម៉ាយល៍ខាងលិចនៃមីនាប៉ូលីស,រដ្ឋមីនី។