អំពីសាលារបស់យើង

ក្មេង ៗ នៅ ក្នុង ថ្នាក់ រៀន

យើង ជា សួន ច្បារ អប់រំ តាម រយៈ សាលា ថ្នាក់ ទី ៥ ដែល មាន ទីតាំង នៅ រដ្ឋ Minnetonka រដ្ឋ Minnesota។ យើងជាផ្នែកមួយនៃសាលាសាធារណៈរដ្ឋ Minnetonka #276. សង្កាត់ សាលា រដ្ឋ Minnetonka បម្រើ ដល់ សហគមន៍ របស់ រដ្ឋ Minnetonka, Chanhassen, Deephaven, Eden Prairie, Excelsior, Greenwood, Shorewood, Tonka Bay, Victoria និង Woodland។

នៅ ទី នេះ នៅ បឋម សិក្សា ហ្គ្រូវើលែន យើង បម្រើ ដល់ ប្រជា ជន មីនីតុនកា និង វូដលែន ។ យើងមានទីតាំងស្ថិតនៅចម្ងាយ ៨ គីឡូម៉ែត្រ ខាងលិច Minneapolis រដ្ឋ Minnesota។