កម្សាន្ត

យើង លើក ទឹក ចិត្ត ឲ្យ មាន របៀប រស់ នៅ ដ៏ សកម្ម មួយ ដែល ចាប់ ផ្តើម នៅ វ័យ ក្មេង ដោយ ផ្តល់ នូវ កម្ម វិធី និង ថ្នាក់ ផ្សេង ៗ ជា ច្រើន សម្រាប់ កុមារ ដែល មាន អាយុ 2-18 ឆ្នាំ ។

ជ្រើសរើស ពី សកម្មភាព បុគ្គល និង ក្រុម ផ្សេងៗ ដែល បាន ចុះ បញ្ជី ខាង ក្រោម

អាហារូបករណ៍យុវវ័យអាចរកបានសម្រាប់អ្នកដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់។ សូមទូរស័ព្ទមកលេខ 952-401-6801 សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម។

រូបថតក្រុមនៃបាល់ទាត់កុមារី