ជាញឹកញាប់បានសួរសំណួរ

Capstone ២០១៩ សិស្ស
Capstone ញ្ញា

អំពី Capstone


ទាក់ទង

Briana Wilson
នាយកនៃ Capstone កម្មវិធី
briana។wilson@minnetonkaschools។org


ជាន់ខ្ពស់ Capstone ប្រតិទិន|ទាឃរដូវឆ្នាំ ២០២០

ថ្ងៃសុក្រទី ៣១ ខែមករា
ដំបូងសម្រេចចិត្តដោយសារតែកម្មវិធី

 

ថ្ងៃសុក្រ,ខែកុម្ភៈ ២១
កម្មវិធីដោយសារតែបរិច្ឆេទ

 

ថ្ងៃពុធ ២០ ខែឧសភា
ថ្ងៃចុងក្រោយនៃសាលារៀនសម្រាប់ជាន់ខ្ពស់ capstone សិស្ស

 

២១ ខែឧសភា–ខែមិថុនា ៣
ជាន់ខ្ពស់ Capstone គម្រោងរយៈពេល

 

ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ៤ ខែមិថុនា
Capstone សហគមន៍នៅក្នុងពិព័រណ៍ MHS ឌា(១១៖៣០ ព្រឹក–១៖៤៥)

 

ខែមិថុនា ៥–ខែមិថុនា ៨
វ័យបម្រើ

 

ថ្ងៃអង្គារទី ៩ ខែមិថុ
ថ្នាក់នៃការឆ្នាំ ២០២០ ចាប់ផ្តើមនៅ U។S។ ធនាគារហុកីឡដ្ឋាន