គោលនយោ

ទាំងអស់ស្រុកបានអនុម័តដោយសាលារៀនប្រឹក្សាភិបាល។ បញ្ជីនៃគោលនយោបាខាងក្រោមជាតំណាងផ្លូវការគោលនយោបាយនៃស្រុកនិងជំនួសទាំងអស់កំណែដទៃទៀតនៃគោលនយោបា។

សិស្សនិងឪពុកម្តាយសាលារៀន handbooks និងផ្សេងទៀតព័ត៌មាននៅលើវេបសាយនេះផ្តល់នូវការកំណទិដ្ឋភាពជាផ្លូវការគោលនយោបា។

សំណួរទាក់ទងគោលនយោ:

Dr។ Dennis រឿ
អគ្គនាយកសាលារៀន
Dennis។peterson@minnetonkaschools។org
៩៥២-៤០១-៥០០៤

ស្រុកសិទ្ធិមនុស្សមន្ត្រី

Dr។ ម៉ៃស៊ីរូស
នាយកប្រតិបត្តិនៃធនធានមនុស្ស
michael។cyrus@minnetonkaschools។org
៩៥២-៤០១-៥០១៥


ប្រឹក្សាភិបាល

គោលនយោបា ៤៤៤-វត្តជននិងរយៈពេលវែងបុគ្គលិក

គោលនយោបា ៤៦១-រដ្ឋសម្តែត្យឡើងវិញ

គោលនយោបា ៤០១-ស្មើគ្នាឱកាសការងារ (PDF)

គោលនយោបា ៤០៤-រកការងារផ្ទៃខាងក្រោយពិនិត្យ (PDF)

Tim។alexander@minnetonkaschools។org

គោលនយោបា ៤០៦-កំណត់ត្រានៃការបុគ្គលិក៖យោបាយទាក់ទងប្រមូលផ្ដុំ,ការថែទាំនិងការចេញផ្សាយនោះ (PDF)

គោលនយោបា ៤០៩-អនុលោមជាមួយនឹងការរក្សាសិទ្ធិច្បាប់ (PDF)

គោលនយោបា ៤១០-គ្រួសារនិងវេជ្ជសាស្រ្តទុកទង្វើ (PDF)

Tim។alexander@minnetonkaschools។org

គោលនយោបា ៤២៧-ការយាយីនិងហឹង្សា (PDF)

គោលនយោបា ៤២៨-គោរពកន្លែង (PDF)

គោលនយោបា ៤២៩-ស្លឹកដោយគ្មានបង់ប្រាក់-អាជ្ញាធរដើម្បីធ្វើ (PDF)

គោលនយោបា ៤៣០-បម្រុងគ្រូបង្រៀន (PDF)

គោលនយោបា ៤៣១-អត្រាប្រាក់ឈ្នួ--ក្រៅម៉ោងឬបម្រុង (PDF)

គោលនយោបា ៤៣២-សម្ងាត់គាំទ្របុគ្គលិកសៀវភៅ (PDF)

គោលនយោបា ៤៣៣-លោកកឹម (PDF)

និស្សិត

គោលនយោបា ៥២១-និស្សិតពិការភាព Nondiscrimination (PDF)

គោលនយោបា ៥២៤-បច្ចេកវិទ្យាអេឡិចអាចទទួលប្រើប្រាស់គោលនយោ (PDF)

គោលនយោបា ៥២៥-តំបន់បណ្ដាត្រាណិតនិងគោលនយោ (PDF)

គោលនយោបា ៥២៦-សិស្សប្រើប្រាស់នៃការស័ព្ទចល័តនិងផ្សេងទៀតផ្ទាល់ខ្លួនឧបករណ៍អេឡិច (PDF)

គោលនយោបា ៥២៧-និស្សិតប្រើប្រាស់និងចំណតរថយន្តម៉ូតូ,ការល្បាច្ចនិងការស្វែងរក (PDF)

គោលនយោបា ៥៣០-បង្ការតម្រូវ (PDF)

គោលនយោបា ៥៣១-ការសន្យានៃភក្ដី (PDF)

គោលនយោបា ៥៣២-សន្តិភាពមន្រ្តីគោលនយោ (PDF)

គោលនយោបា ៥៣៣-សុខភាព (PDF)

គោលនយោបា ៥៣៤-ស្មើឱកាសអប់រំ (PDF)

គោលនយោបា ៥៣៥-សិស្ស៖កិច្ចការទៅសាលារៀន (PDF)

គោលនយោបា ៥៤០-ចេញពីផ្ទះគោលនយោ (PDF)

គោលនយោបា ៥៤១-បង្រៀនគោលនយោ (PDF)

គោលនយោបា ៥៤២-ឥរិយាបទនៃសិស្ស (PDF)

គោលនយោបា ៥៤៣-ត្ថិភាពឥរិយាបថនៃនិស្សិត (PDF)

គោលនយោបា ៥៤៥-សុខភាពសេវាកម្មកម្មវិធី (PDF)

គោលនយោបា ៥៤៦-ការសិក្សាធ្វើដំណើរកម្មវិធីគោលនយោ (PDF)

គោលនយោបា ៥៤៧-និស្សិតគីមីប្រើប្រាស់ (PDF)

គោលបំណងនៃការនេះគោលនយោបាយគឺដើម្បីបង្កើតការណែនាំសម្រាប់ការវិនិយោគនៃសាលាស្រុកធិនដែលត្រូវបានធ្វើឡើងជាបណ្តោះអាសម្រាប់ស្រុកប្រើឬក្នុងបម្រុងសម្រាប់ unappropriated រប្រើប្រាស់។

គោលនយោបា ៧០៥-វិនិយោគស្រុកនិធិ (PDF)

គោលនយោបា ៧០៦-អំណោយនិងបរិច្ចាគ (PDF)

គោលនយោបា ៧០៧-ដឹកជញ្ជូនសាធារណៈសិស្សសាលា (PDF)

គោលនយោបា ៧០៩-និស្សិតដឹកជញ្ជូនសុវត្ថិគោលនយោ (PDF)

គោលនយោបា ៧១០-សាធារណៈកំណត់ត្រារក្សាគោលនយោ (PDF)

គោលនយោបា ៧១៩-ម្ហូបអាហារហារូបត្ថម្ភនិងសេវាកម្មគោលនយោ (PDF)

គោលនយោបា ៧២១-បន្តួលនិធិសាច់ប្រាក់ (PDF)

គោលនយោបា ៧២៣-OPEB ជឿទុកចិត្តមូលនិធិទ្រព្យសដកគោលនយោ (PDF)

គោលនយោបា ៧២៥ ធានារ៉ាប់រងសម្រាប់ឪពុកម្តាយស្ម័គ្រចិត្តអង្គការ (PDF)

គោលនយោបា ៩០០-ទំនាក់ទំនងនិងព័ត៌មានសាធារណៈ

សាលារៀនតំណភ្ជាប់

School Community Relations