សមាជិក ក្រុម ប្រឹក្សាភិបាល

នៅ ចុង ឆ្នាំ របស់ ក្លឹប Booster របស់ Skipper បាន ជួប គ្នា នៅ ខែ មិថុនា មន្ត្រី ដូច ខាង ក្រោម ត្រូវ បាន ជ្រើស រើស សំរាប់ អាណត្តិ ឆ្នាំ សិក្សា ខាង មុខ នេះ ។

សម្រាប់សំណួរ ឬព័ត៌មានបន្ថែមអំពីរបៀបដែលអ្នកអាចចូលរូមជាមួយក្លឹប សូមផ្ញើអ៊ីម៉ែលមកយើងខ្ញុំនៅ៖ skippersboosterclub@gmail.com

ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលប្រតិបត្តិ  
ប្រធាន Maggie Hillmer
អនុប្រធាន ហេតឺ ម៉ាហ្គូវ៉ាន់
លេខាធិការ ខារីឡង់ស្ត្រម
ហិរញ្ញិក Carrie Allerding
ទំនាក់ទំនង (Club & Store)

ជេននី ស៊ាវហ្គូ

 

ប្រធានគណៈកម្មការ  
កម្មវិធី គ្រប់គ្រង ហាង Booster

Erin Ohman
Krista Knudsen

អ្នក ទិញ ហាង Booster

ហេតឺ ម៉ាហ្គូវ៉ាន់
Sarah Jewett
អាន កូឡឺ

ទំនាក់ទំនង Allison Taffe
ការ រៃ អង្គាស មូលនិធិ

Cheryl Krampitz

សមាជិកភាព Laurie Bremer
អ្នកសម្របសម្រួលស្ម័គ្រចិត្ត Cindy Scanlon
មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណបក្ស ហ៊្វុនស៊ិនប៉ិច ខូ សេន

Angie Trapnell
Dervis Scheib

អ្នក គ្រប់គ្រង គេហទំព័រ

Laurie Bremer

អ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីពិសេស

Erin Ohman

ក្លឹប Booster