កិច្ចប្រជុំ និងទំនាក់ទំនង PTO

មាតាបិតា និងគ្រូទាំងអស់ត្រូវបានស្វាគមន៍ និងលើកទឹកចិត្តឲ្យចូលរួមកិច្ចប្រជុំ PTO ប្រចាំខែរបស់យើង។ សម្រាប់កិច្ចប្រជុំឆ្នាំ សិក្សា ២០២៣-២៤ នឹងត្រូវធ្វើឡើង ១ខែម្តង នៅក្នុង "កំពង់ផែ" នៅ ម៉ោង ៦:០០ ល្ងាច (កាលបរិច្ឆេទ ដែល បាន ចុះ បញ្ជី ខាង ក្រោម)។  ប្រសិនបើអ្នកចង់បានព័ត៌មានបន្ថែម ឬចង់បន្ថែមទៅរបៀបវារៈ សូមទំនាក់ទំនងមកកាន់យើងខ្ញុំនៅ minnewashtaelementaryPTO@gmail.com។ យើង ទន្ទឹង រង់ចាំ ឲ្យ អ្នក ចូល រួម ជាមួយ យើង !

កាលបរិច្ឆេទប្រជុំរបស់ Minnewashta 2023-24 PTO:

 • ២៩ សីហា
 • កញ្ញា ១៩ កញ្ញា
 • ១៧ តុលា
 • ថ្ងៃទី ១៤ វិច្ឆិកា
 • ១២ ធ្នូ
 • ១៦ មករា
 • ២០ កុម្ភៈ
 • ១៩ មីនា
 • ១៦ មេសា
 • ០៧ ឧសភា
 • ០៤ មិថុនា

2023-24 ក្តារប្រតិបត្តិ Minnewashta PTO

តួនាទី ឈ្មោះ អ៊ីម៉ែល

សហប្រធាន

សារ៉ា សឺណា

minnewashtaelementarypto@gmail.com

សហប្រធាន

ឡូរ៉ា រីឆាតសុន

minnewashtaelementarypto@gmail.com

អនុប្រធាន

តារា Pitkin

minnewashtaelementarypto@gmail.com

សហ លេខាធិការ

សារ៉ា វេកឡឺ

minnewashtaelementarypto@gmail.com

សហ លេខាធិការ  Stephanie Woodstrom minnewashtaelementarypto@gmail.com

សហ-រតនៈ

Gretchen Padget

minnewashtaelementarypto@gmail.com

សហ-រតនៈ Kristen Coward minnewashtaelementarypto@gmail.com

អ្នកសម្របសម្រួលស្ម័គ្រចិត្ត

Kali Sundquist

vcminnewashta@gmail.com

ការ រៃ អង្គាស មូលនិធិ

Andrea Zellmer

minnewashtafundraising@gmail.com

ការ រៃ អង្គាស មូលនិធិ

Stephanie Berner

minnewashtafundraising@gmail.com

សមាជិក នៅ Large

Nicole Nejezchleba

minnewashtaelementarypto@gmail.com

សមាជិក នៅ Large

Calida Fuerst

minnewashtaelementarypto@gmail.com

សមាជិក នៅ Large

Katie Khosrai

minnewashtaelementarypto@gmail.com

សមាជិក នៅ Large

មីសែល អ៊ីវ៉ាន់

minnewashtaelementarypto@gmail.com

សមាជិក នៅ Large  Kayla Lande minnewashtaelementarypto@gmail.com
សមាជិក នៅ Large Lisa Murphy-Salvador minnewashtaelementarypto@gmail.com

នាយកប្រតិបត្តិ Minnewashta

 

directory.minnewashta@gmail.com

ក្មេង ៗ នៅ ក្នុង ថ្នាក់ រៀន

ក្នុងផ្នែកនេះ


នាទីប្រជុំ

2023-24

2022-23

2021-22

2020-21

2019-20