ព្រឹត្តិការណ៍

 

Minnetonka Community Education organizes many events each year. Thousands of participants come from our local region and from the metro area. Additionally, the Firecracker and Tour de Tonka events have nationwide appeal. Last year riders and runners came from 30 States for these two events. In the case of Tour de Tonka, in just 15 years riders have participated from 42 States.

 

youth_tri_logo_round_for_web_RGBsmall

Tonka យុវជនកីឡាទ្រីយ៉ាថ្លុ
ឆ្នាំ ២០២០ លុបចោលព្រឹត្តិការណ៍

Firecracker_logo_in_red_circleSMall

Firecracker ត់

ឆ្នាំ ២០២០ លុបចោលព្រឹត្តិការណ៍

Tonka ភររត់

Minnewashta ភររត់

ឆ្នាំ ២០២០ លុបចោលព្រឹត្តិការណ៍
២០១៨_logosmaller

 

ទ Tonka ២០២០
នៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍មនុស្សម្នាក់ត្រូវលុបចោល។
និម្មិតព្រឹត្តិការណ៍ខែកក្ក ២៧-៣១

fall de tonka logo

Fall de Tonka

Sunday, September 27, 2020

ការមើលពីលើអាកាសនៃកិច្ចដឺ Tonka ជិះ