កាបស្ត្រូន

គម្រោង Senior Capstone ផ្តល់ ឱកាស ដល់ សិស្ស ក្នុង ការ អនុវត្ត និង ចូលរួម ក្នុង បទពិសោធន៍ ក្រៅ បរិវេណ សាលា រយៈ ពេល ២ សប្តាហ៍ នៅ ចុង ឆ្នាំ ចាស់ របស់ ពួក គេ។ អ្នក ចាស់ ទុំ ដែល មាន សិទ្ធិ អាច ជ្រើស រើស ស្វែង រក វិស័យ អាជីព ការងារ បម្រើ ឬ គម្រោង ចំណាប់ អារម្មណ៍ ដោយ ធ្វើ ការ ជាមួយ អ្នក ណែ នាំ នៅ ក្នុង បរិស្ថាន រៀន សូត្រ ពិភព លោក ដ៏ ពិសេស មួយ នៅ ក្រៅ ព្រំ ដែន នៃ សាលា បែប ប្រពៃណី ។ បទ ពិសោធន៍ នេះ ត្រូវ បាន រចនា ឡើង ដើម្បី បំផុស គំនិត ដល់ មនុស្ស ចាស់ ឲ្យ ស្វែង រក បំណង ប្រាថ្នា របស់ ពួក គេ ខណៈ ដែល បង្កើន បទ ពិសោធន៍ អប់រំ នៅ វិទ្យាល័យ មីនណេតុនកា ។

មើលការទទួលបានសិទ្ធិ ( View Eligibility ) & ការប្តេជ្ញាចិត្ត

ឱកាស ៤ យ៉ាង

សិស្ស នឹង មាន បទពិសោធន៍ ក្រៅ សាលា រយៈ ពេល មួយ សប្តាហ៍ ហើយ អាច ជ្រើស រើស ពី៖

 • Internship/Job Shadowing
 • គម្រោងសេវាកម្ម
 • ការសិក្សាឯករាជ្យ
 • សិក្សានៅបរទេស/បទពិសោធន៍ធ្វើដំណើរ

គោលដៅ

តាមរយៈគម្រោង Senior Capstone និស្សិតអាច៖

 • ផ្ទាល់ខ្លួននៃការរៀនរបស់ពួកគេ
 • ប្រែក្លាយខ្លួនជាចំណាប់អារម្មណ៏
 • ពង្រីកការគិតរបស់ពួកគេហួសពីថ្នាក់រៀន
 • ស្វែងយល់ ពី វិស័យ អាជីព ដើម្បី ទទួល បាន ការ យល់ ដឹង អំពី លក្ខណៈ ពិត នៃ ការងារ
 • អភិវឌ្ឍ និង ធ្វើ ឲ្យ ឯក រាជ្យ ភាព របស់ ខ្លួន មាន ភាព ជឿជាក់ លើ ខ្លួន ឯង និង ការ ច្នៃ ប្រឌិត
 • ទទួល បាន សេចក្ដី យោង ដ៏ មាន តម្លៃ សម្រាប់ ពេល អនាគត
 • ប្រាស្រ័យទាក់ទងគ្នាក្នុងពិភពមនុស្សពេញវ័យ
 • បង្ហាញ ខ្លួន ក្នុង ស្ថានភាព សម្ភាសន៍
 • អភិវឌ្ឍ ឬ ចំរាញ់ ជំនាញ សង្គម អាជីព

លទ្ធផល

និស្សិត ភាគ ច្រើន នឹង ចាក ចេញ ពី គម្រោង ជាន់ ខ្ពស់ កាបស្តូន ដោយ មាន ការ រំភើប ជា ថ្មី ។ អ្នក ខ្លះ នឹង កែ លម្អ ចំណាប់ អារម្មណ៍ របស់ ពួក គេ ។ អ្នក ខ្លះ អាច ផ្លាស់ ប្ដូរ ផែនការ របស់ ពួកគេ សម្រាប់ ពេល អនាគត ។ មិន ថា លទ្ធ ផល ការ ចូល រួម ក្នុង គម្រោង ជាន់ ខ្ពស់ កាបស្តូន អាច មាន ប្រយោជន៍ ខ្លាំង ណាស់ ។

Loading from Vimeo...
សិស្សពូកែ Capstone 2019
ឡូយកប់ Capstone

អំពី Capstone


ទំនាក់ទំនង

Amy Livorsi
នាយកកម្មវិធី Capstone
amy.livorsi@minnetonkaschools.org


ប្រតិទិន Capstone ជាន់ ខ្ពស់ | និទាឃរដូវ ២០២៤

ថ្ងៃសុក្រ 1 ខែ មីនា 2024
កាលបរិច្ឆេទ កំណត់ កម្មវិធី

ថ្ងៃច័ន្ទ ទី២០ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៤
ថ្ងៃ ចុង ក្រោយ នៃ សាលា សម្រាប់ សិស្ស ជាន់ ខ្ពស់ កាបស្តូន

២១ ឧសភា- ៣១ ឧសភា
រយៈ ពេល គម្រោង Capstone ជាន់ ខ្ពស់

ច័ន្ទ, 3 មិថុនា
ព្រឹត្តិការណ៍ Culminating

៤ មិថុនា-មិថុនា ៥ មិថុនា
អ្នក ចាស់ ទុំ បម្រើ

៦ មិថុនា
ថ្នាក់ឆ្នាំ ២០២៤