ជួបជាមួយ PTO

បេសកកម្មរបស់យើង

ដើម្បីលើកកម្ពស់ និងបង្កើនការរៀនសូត្រ សុខុមាលភាព ការយល់ដឹងខាងវប្បធម៌ និងសហគមន៍សង្គមរបស់សិស្សសាលាមត្តេយ្យសាលា Clear Springs និងក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេ តាមរយៈកម្មវិធីអប់រំ និងធនធានស្ម័គ្រចិត្ត។

ដើម្បីលើកកម្ពស់សកម្មភាពសាលា បឋម សិក្សា Clear Springs ការប្រាស្រ័យ ទាក់ទង បើក ចំហ និង កិច្ច សហ ការ គ្នា ក្នុង ចំណោម គ្រូ បង្រៀន មាតា បិតា ស្រុក និង សហគមន៍។

ដើម្បី ធ្វើ ជា អង្គ ការ រៃ អង្គាស មូលនិធិ ដែល មិន ស្វែង រក ប្រាក់ ចំណេញ ដែល ផ្តល់ នូវ ការ គាំទ្រ ហិរញ្ញ វត្ថុ នៅ ក្នុង ផ្នែក ទាំង នោះ ដែល ត្រូវការ ជំនួយ បន្ថែម ដើម្បី បង្កើន គុណ ភាព នៃ ការ អប់រំ និង សហគមន៍ សង្គម សម្រាប់ សិស្ស របស់ Clear Springs និង ក្រុម គ្រួសារ របស់ ពួក គេ ។

ទំនាក់ទំនងមកយើងខ្ញុំ

មាន អារម្មណ៍ សេរី ក្នុង ការ ឈាន ដល់ out ទៅ កាន់ សមាជិក ក្រុម ប្រឹក្សាភិបាល PTO របស់ អ្នក ណា មួយ ដើម្បី សួរ សំណួរ ទទួល បាន ភាព ច្បាស់លាស់ ឬ រៀន បន្ថែម ទៀត អំពី របៀប ចូល រួម ។ តំណែង ក្រុម ប្រឹក្សាភិបាល PTO ទាំង អស់ ត្រូវ បាន បំពេញ នៅ ពេល នេះ ។ យើង នឹង ទាក់ ទង នៅ ទីនេះ ពេល មាន ការ បើក ចំហ ។

សូម មើល ថា តើ នរណា ធ្វើ គំនូស តាង អ្វី ខ្លះ ។

POSITION ឈ្មោះ ទូរស័ព្ទ អ៊ីម៉ែល
ប្រធាន Kristina Boser 612-790-4288 Kboser22@gmail.com
សហ-រតនៈ នីក ចនសុន 612-636-5928 nickj1420@gmail.com
សហ-រតនៈ Lauren Syrup 218-791-2276 syruplaurenk@gmail.com
ការ រៃ អង្គាស មូលនិធិ Stephanie Stiles 952-484-9204 steph.e.stiles@gmail.com
ការ រៃ អង្គាស មូលនិធិ Julie McClure 612-242-8786 jmcclure006@gmail.com
ទំនាក់ទំនងសាធារណៈ/Yearbook Melia Ogrodnik 612-250-0278 melia.ogrodnik@gmail.com
ទំនាក់ទំនងសាធារណៈ/Yearbook Emily Pettersen 651-329-1206 pettersen.emily@gmail.com
អ្នកសម្របសម្រួលវាយតម្លៃ Stephanie Marolt 612-387-1622 stephanie.marolt@gmail.com
អ្នកសម្របសម្រួលវាយតម្លៃ Stacey Hohn 651-357-7290 stacey.hohn@gmail.com
អ្នកសម្របសម្រួលស្ម័គ្រចិត្ត លោក ទៀ ស៊ីមសាន់ 651-214-2405 simpson.tia23@gmail.com
អ្នកសម្របសម្រួលស្ម័គ្រចិត្ត Jaime Cook 651-214-0476 jcook424@gmail.com
លេខាធិការ Danielle Gutzmer 612-382-0461 drgutzmer@gmail.com
កៅអី Philanthropy Kenan Guilmette 612-799-5442 kcguilmette@gmail.com
កៅអី Philanthropy Maggie Kirchoff 612-220-4090 maggiekirchoff@gmail.com
Liaison ឪពុកម្តាយបន្ទប់ Carrie Anderson 917-749-0428 baker.carrie@gmail.com
អ្នកសាងសង់សហគមន៍ Laurie Ness 612-877-1621 laurie.ness22@gmail.com
អ្នកសាងសង់សហគមន៍ Leah Arkelin 612-750-3790 leah.arkelin@gmail.com
សាលា បឋម សិក្សា បឋមសិក្សា ព្រែក ព្រីង