សំណួរដែលសួរញឹកញាប់


សំណួរទូទៅសំណួរដែលមានសិទ្ធិសំណួរព្រំដែនសំណួរអំពីថ្លៃសេវា

យើង វាយ តម្លៃ ថ្លៃ ដឹក ជញ្ជូន សម្រាប់ សេវា រថ យន្ត ក្រុង សម្រាប់ សិស្ស សាលា រដ្ឋ និង ឯក ជន ទាំង អស់ ដែល រស់ នៅ ក្នុង រយៈ ពេល ពីរ ម៉ាយល៍ នៃ សាលា ដែល ពួក គេ ចូល រួម ។ ដោយសារតែរថយន្តក្រុងរបស់សាលាគឺជាមធ្យោបាយដែលមានសុវត្ថិភាពបំផុតដើម្បីទៅនិងពីសាលារៀន ក្រុមគ្រួសារទាំងអស់ត្រូវបានលើកទឹកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងក្នុងការចុះឈ្មោះសម្រាប់សេវាកម្មរថយន្តក្រុង។