ជាញឹកញាប់បានសួរសំណួរ


សំណួរទូទៅសិទ្ធិទទួលសំណួរព្រំសំណួរសំណួរអំពីថ្លៃឈ្នួល

យើងវាយតម្លៃមួយថ្លៃដឹកជញ្ជូនសម្រាប់រថយន្ដក្រុងសេវាសម្រាប់ទាំងអស់ជាសាធារណៈនិងឯកជនសិស្សសាលាដែលរស់នៅក្នុងពីរម៉ាយល៍នៃការសាលារៀនពួកគេចូលរួម។ ដោយសាររថយន្តសាលាគឺជាការលឿនបំផុតវិធីដើម្បីទទួលបានដើម្បីនិងពីសាលារៀនទាំងអស់ក្រុមគ្រួសារមានទឹកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងដើម្បីចុះឈ្មោះសម្រាប់រថយន្ដក្រុងសេវាកម្ម។ ក្រុមគ្រួសារអាច ចុះឈ្មោះនិងបង់ប្រាក់ថ្លៃសេវាលើបណ្តាញ.