កិច្ចប្រជុំ

ទេសភាពកម្ពស់ PTA កិច្ចប្រជុំកាលវិភាគ

សូមចូលរួមអាមេរិកសម្រាប់ការ PTA កិច្ចប្រជុំដែលជូនដំណឹងនិងជួយរូបរាងរបស់យើងសិស្សពិសោធន៍។ PTA កិច្ចប្រជុំត្រូវធ្វើឡើងនៅក្នុងទេសភាពកម្ពស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វជ្ឈមណ្ឌលតែបានកត់សម្គានិងឥតគិតថ្លៃថែទាំកុមារត្រូវបានផ្តល់សម្រាប់ទាំងអស់នៃ PTA កិច្ចប្រជុំ។ អរគុណអ្នកសម្រាប់ការគាំទ្រ!

  • PTA កិច្ចប្រជុំ-ថ្ងៃអង្គារទី ២៩ ខែកញ្ញាឆ្នាំ ២០២០ ពី ៦៖៤៥-៨៖០០ ល្ងាច
  • PTA កិច្ចប្រជុំ-ថ្ងៃចន្ទ,ខែវិច្ឆិកា ១៧,ឆ្នាំ ២០២០ ពី ៦៖៤៥-៨៖០០ ល្ងាច
  • PTA កិច្ចប្រជុំ-ថ្ងៃអង្គារ,ខែមករា ៩,២០២១ ពី ៦៖៤៥-៨៖០០ ល្ងាច
  • PTA កិច្ចប្រជុំ-ថ្ងៃអង្គារទី ២០ ខែមី,២០២១ ពី ៦៖៤៥-៨៖០០ ល្ងាច
  • ស្ម័គ្រចិត្តទទួលភ្ញៀវ–អង្គារ,ឧសភា ៤,២០២១ ពី ៦៖០០-៨៖៣០ ល្ងាច