បន្ទាប់ពីសាលារៀន

Community Education Programs
We offer a variety of academic, enrichment and recreational programs for students outside of the school day. Programs are offered through the Minnetonka Community Education program.

គំរូថ្នាក់រួមមាន៖

  • សិល្បៈ
  • ហ្គា
  • រឿ
  • អុក
  • កី
  • ជ្រើលី
  • តន្ត្រី
  • បង្រៀន

សម្រាប់បញ្ជីពេញលេញនៃថ្នាក់និងការចុះឈ្មោះ,ទស្សនា Minnetonka សហគមន៍អប់រំ គេហទំព័រ។

After-School Spanish Classes
Learning a second language at an early age increases flexibility in thinking and improves a child’s understanding of their native language. The after school program is a great introduction to the Spanish language. Students learn basic vocabulary with an emphasis on conversation and communication. Classes involve singing songs, reading stories, and playing games. We celebrate Spanish holidays and talk about the traditions of other countries. The main focus of our after school classes is to expose students to the language and culture of Spanish speakers.

Sign Up Online