កិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការសាលា

ចំណាប់ អារម្មណ៍ នៃ ការ ទំនាក់ទំនង បើក ចំហ ស្រុក នេះ មាន បំណង ផ្តល់ ឱកាស ដល់ សាធារណជន ក្នុង ការ ថ្លែង សុន្ទរ កថា ទៅ កាន់ ក្រុម ប្រឹក្សាភិបាល សាលា ។ ប្រសិន បើ អ្នក ចង់ ផ្តល់ យោបល់ លើ ប្រធាន បទ ណា មួយ ក្នុង អំឡុង សម័យ ប្រជុំ សិក្សា ថ្ងៃ ទី ២៣ ខែ ឧសភា សូម មាន គម្រោង ចូល រួម ក្នុង សម័យ ប្រជុំ ដោយ ផ្ទាល់។ អ្នក អាច ចែក រំលែក មតិ យោបល់ របស់ អ្នក ក្នុង អំឡុង ពេល ផ្នែក បញ្ចូល ពលរដ្ឋ នៃ សម័យ ប្រជុំ សិក្សា ។ សម័យ ប្រជុំ សិក្សា នឹង ចាប់ ផ្តើម នៅ ម៉ោង ៦ ល្ងាច ហើយ ការ បញ្ចូល ពលរដ្ឋ ក៏ ត្រូវ បាន គ្រោង ធ្វើ ឡើង នៅ ម៉ោង ៦ យប់ ផង ដែរ

សូម ចងចាំ អាន គោលការណ៍ ណែនាំ សម្រាប់ មតិ យោបល់ សហគមន៍ (សម្រាប់ កិច្ចប្រជុំ ក្រុម ប្រឹក្សា ទៀងទាត់) និង សម្រាប់ ការ បញ្ចូល ពលរដ្ឋ (សម្រាប់ សម័យ សិក្សា) ។  នឹង មិន មាន ឱកាស ផ្ដល់ មតិ យោបល់ សហគមន៍/ពលរដ្ឋ ចូល រួម នៅ ក្នុង កិច្ច ប្រជុំ ពិសេស ឬ វគ្គ បិទ នោះ ទេ។

ដើម្បី ជូន ដំណឹង ដល់ សាធារណជន ឲ្យ បាន ប្រសើរ ឡើង ក្រុម ប្រឹក្សា សាលា នឹង ផ្តល់ នូវ របៀបវារៈ និង ការ គាំទ្រ ឯកសារ នៅ លើ គេហទំព័រ គណៈ កម្មា ធិការ សាលា យ៉ាង តិច បំផុត ៣ ថ្ងៃ មុន ពេល ប្រជុំ គណៈ កម្មការ នីមួយ ៗ ឬ សម័យ ប្រជុំ សិក្សា។

សំភារៈ & Board Packet for
សម័យសិក្សា ២៣ ឧសភា

 

កិច្ចប្រជុំនាពេលខាងមុខ

 • ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី១៨ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២៤ - សម័យសិក្សា
 • ថ្ងៃ ព្រហស្បតិ៍ 9 ខែ ឧសភា 2024 - កិច្ចប្រជុំទៀងទាត់
 • ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី២៣ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៤ - សម័យសិក្សា
 • ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី៣០ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៤ - កិច្ចប្រជុំទៀងទាត់
 • ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី២៧ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៤ - សម័យសិក្សា
 • ថ្ងៃ ព្រហស្បតិ៍ 1 ខែសីហា 2024 - កិច្ចប្រជុំទៀងទាត់
 • ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី២២ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២៤ - សម័យសិក្សា
 • ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ 5 ខែកញ្ញា 2024 - កិច្ចប្រជុំទៀងទាត់
 • ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី២៦ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២៤ - សម័យសិក្សា
 • ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ 3 ខែតុលា 2024 - កិច្ចប្រជុំទៀងទាត់
 • ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី២៤ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២៤ - សម័យសិក្សា
 • ថ្ងៃ ព្រហស្បតិ៍ 7 ខែវិច្ឆិកា 2024 - កិច្ចប្រជុំទៀងទាត់
 • ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី២១ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២៤ - សម័យសិក្សា
 • ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ 5 ខែធ្នូ 2024 - កិច្ចប្រជុំទៀងទាត់
 • ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី១៩ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២៤ - សម័យសិក្សា

ស្វែង​យល់​បន្ថែម

Loading from Vimeo...

ការកត់ត្រាកិច្ចប្រជុំនិង REbroadcast

អ្នក អាច មើល កិច្ច ប្រជុំ ក្រុម ប្រឹក្សាភិបាល សាលា ដែល បាន កត់ ត្រា តាម រយៈ ប័ណ្ណ សារ ប្រជុំ នៅ លើ ទំព័រ នេះ ( ដែល បាន រាយ ការណ៍ ដោយ កាល បរិច្ឆេទ ប្រជុំ ក្រុម ប្រឹក្សាភិបាល ) ។ 

កិច្ច ប្រជុំ ក្រុម ប្រឹក្សាភិបាល សាលា ក៏ ត្រូវ បាន បញ្ជូន ឡើង វិញ តាម រយៈ អ្នក ផ្តល់ ខ្សែ កាប ផង ដែរ ។ សូម ចុច ទីនេះ ដើម្បី មើល កាលវិភាគ ផ្សាយ ។ 


ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលសាលា 101

Loading from Vimeo...