ប្រធានក្រុមចូល(ពិតណាស់កាតាឡុក)

The Minnetonka High School online Skipper Log Course Catalog includes details about each course. Here are some helpful notes:

  • Look for an at-a-glance printable course list (PDF) on each department page. You can also review curriculum pathways provided by some departments.
  • Download the Registration Planning Worksheet and upload it to Notability to begin mapping courses for next year.
  • As always, if you have questions about your high school academic plan and post-high-school goals, please see your MHS Counselor or College Counselor Phil Trout in the College and Career Center.

Video Tutorial: How to Use the Skipper Log

Illustration of Minnetonka High School

Serving students well and inspiring them to reach their highest levels of personal and academic achievement is the essence of our quest to be a world-class high school. Toward that end, all learning experiences, curriculum offerings, supplemental programs, enrichment opportunities, staffing models, facility designs and usage, and co-curricular activities will support student success and lifelong learning.

— Minnetonka School Board Vision

ការសិក្សាស្តង់ដារ

Minnetonka សាធារណៈសាលារៀនខ្ជាប់ទៅសិក្សាស្តង់ដារបង្កើតឡើងដោយរដ្ឋមីនីកដ្ឋានអប់រំ(MDE)។

មើល MDE សិក្សាស្តង់ដារ